Ajudes concedides / denegades

Ajudes concedides / denegades

En data 13 d'octubre s'ha publicat en el DOGV la tercera resolució d'ajudes lloguer covid. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de juliol de 2022, de concessió de les ajudes convocades mitjançant el Decret 204/2020, d’11 de desembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual. Convocatòria 2021 (resolució tercera)

En data 9 d'agost de 2022, s'ha publicat en el DOGV, RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de concessió de les ajudes convocades mitjançant Decret 204/2020, d'11 de desembre, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Convocatòria 2021 (resolució tercera). 

Podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o desestimació de l'ajuda a través de l'enllaç “CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ” , introduint el NIF, CIF o NIE del sol·licitant i els 6 últims dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.


És necessari aportar els justificants del pagament de la renda de lloguer dels mesos per a què s'ha concedit l'ajuda en el termini de 7 mesos des que se li haja abonat l'ajuda. Els rebuts presentats en el termini de presentació de sol·licituds, no fa falta tornar-los a presentar.


Els justificants del pagament de la renda de lloguer podran aportar-se mitjançant tràmit telemàtic amb o sense certificat digital, en aquest últim cas es pot adjuntar documentació en pdf quedant registrada aquesta documentació, o bé de manera presencial dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient, o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina *PROP de la Generalitat és necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines *PROP. 


Contra la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, convocades mitjançant el DECRET 204/2020, d'11 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Convocatòria 2021 (Resolució tercera), que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si ho estima convenient, podrà interposar recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o mitjançant tràmit telemàtic, en cas de disposar de certificat digital, en el següent enllaç

 

 

En data 3 de desembre de 2021, s'ha publicat en el DOGV, la segona Resolució, de 23 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, de concessió de les ajudes convocades mitjançant el Decret 204/2020, d'11 de desembre, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Convocatòria 2021.

En data 18 d'octubre de 2021, s'ha publicat en el DOGV la primera Resolució, d'1 de setembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant el DECRET 204/2020, d'11 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

És necessari aportar els justificants del pagament de la renda de lloguer en el termini de 7 mesos des que se li haja abonat l'ajuda.

Els justificants del pagament de la renda de lloguer podran aportar-se mitjançant tràmit telemàtic (se li adverteix que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent) o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podrà aportar documentació complementària a la sol·licitud presentada, se li adverteix que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat.

Contra la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, convocades mitjançant el DECRET 204/2020, d'11 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Si ho estima convenient, podrà interposar recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o mitjançant tràmit telemàtic, en cas de disposar de certificat digital, en aquest enllaç.