GUIA PER A GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE DURANT L'EPIDÈMIA COVID-19

GUIA PER A GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE DURANT L'EPIDÈMIA COVID-19

1. AJUDES URGENTS Al LLOGUER PER LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL PER COVID-19

Línia d'ajudes extraordinàries al lloguer per les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total de l'arrendament i es troben en situació de vulnerabilitat.

Les ajudes tenen un import global màxim estimat de 7,5 milions euros, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de l'Estat o de la Unió Europea. La quantia de l'ajuda podrà aconseguir fins al 100% de la renda que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de sis mesos, podent incloure's com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril.

 

2. GUIA PER A GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE

Guia ciutadana editada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la informació necessària per a conéixer de primera mà les mesures en matèria d'habitatge que s'estan duent a terme durant l'emergència generada per la pandèmia de la COVID-19.

El document s'actualitzarà d'acord amb la nova normativa que el puga modificar, tant estatal com autonòmica. Conté preguntes i respostes freqüents sobre les mesures extraordinàries per a protegir a la gent enfront de les possibles conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i aprovades tant per la Generalitat Valenciana com pel Govern d'Espanya relatives a lloguers, desnonaments, hipoteques, subministraments bàsics o aspectes referents als habitatges públics de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha).

Descàrrega ací la ''Guia per a garantir el dret a l'habitatge'' en format PDF.

3. FORMULARIS PER A SOL·LICITAR MORATÒRIES (TRÀMIT EXTERN A GVA)

 

En aquest apartat la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica posa a la seua disposició models diferents de sol·licituds perquè les persones inquilines i les deutores de préstecs hipotecaris puguen fer reclamacions o gestions relacionades amb la situació d'emergència provocada pe la COVID-19, amb la propietat del seu habitatge habitual o amb les entitats bancàries corresponents.

 

Aquestes sol·licituds hauran de ser presentades abans del 2 de juliol de 2020 (termini prorrogat pel Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, publicat en el BOE el 29 d'abril, que amplia en 2 mesos -acabava el 2 de maig- el termini per a arribar a acords entre propietaris i arrendataris).

 

 

Aquestes sol·licituds hauran de ser presentades abans del 2 de maig de 2020:

 

4. INSPECCIÓ TELEMÀTICA DE LES OBRES EN LES AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES

Criteris d'actuació a aplicar durant la vigència de l'estat d'alarma davant la COVID-19 en la tramitació d'expedients d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i edificis.

En la tramitació dels expedients d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, davant la dificultat a causa de l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària de la COVID-19 de realitzar inspeccions d'obra que asseguren la constatació de la correspondència de les actuacions realment executades amb les projectades o declarades, s'estableixen criteris d'actuació a aplicar per a la tramitació de la qualificació definitiva. Excepcionalment, es comprovarà si les actuacions subvencionades s'han executat correctament, d'acord amb el declarat o projectat, mitjançant reportatge fotogràfic remés pel sol·licitant sense necessitat de comprovació sobre el terreny per part dels serveis tècnics habilitats. L'abonament de les ajudes no impedirà que, una vegada alçat l'estat d'alarma, s'exercisquen inspeccions per a comprovar la veracitat i correcció de les actuacions subvencionades. La constatació posterior de falsedat o inducció a error de la documentació aportada a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida, a la devolució de les quanties atorgades amb interessos i a les sancions administratives corresponents. Més informació en la instrucció, que es pot descarregar ací:
 

 

5. GUIA INFORMATIVA DEL DECRET-LLEI PER A L'AMPLIACIÓ D'HABITATGE PÚBLIC EN LA COMUNITAT VALENCIANA MITJANÇANT ELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE

 
Guia informativa editada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica del Decret-llei per a l´ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

 

Descàrrega ací la ''Guia informativa del Decret llei per a l'ampliació de l'habitatge públic en la CV" en format PDF.