Preguntes freqüents

Des del dia 25 de gener fins al 30 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Podrà arribar fins al 100 % de la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim d'ajuda de 650,00 euros al mes, segons el grau de vulnerabilitat econòmica en què concórrega la persona o la unitat de convivència beneficiària.
 

Màxim 6 mesos, en el període comprés entre abril de 2020 i de desembre de 2021.

Les persones físiques,  titulars d'un contracte d'arrendament d'habitatge habitual, en qualitat de persones arrendatàries, que com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser persona empresària, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos dels integrants de la unitat de convivència, a partir de l'1 d'abril de 2020.

Hi han de concórrer tots aquests requisits:

  • Persones físiques.
  • Com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser persona empresària, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos dels integrants de la unitat de convivència a partir de l'1 d'abril de 2020.
  • Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
  • L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o la unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda.
  • la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat de convivència no siga propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya.
  • La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tinga parentiu en 1r o 2n grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora de l'habitatge.
  • La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.
  • La unitat de convivència no ha de superar amb caràcter general 3 vegades l'IPREM mensual (indicador públic de renda d'efectes múltiples).
  • La renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte superior o igual al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència.

L'heu de presentar com s'indica en l'apartat "Com es tramita?" de l'enllaç del títol "Tràmits presentació sol·licitud"  d'aquesta pàgina web.

No, només l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud dels qui no dispose de certificat digital no implicarà que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la seua concessió.

Si no es presenta el justificant juntament amb el formulari imprés degudament signat per la persona que demana l'ajuda, acompanyat de la documentació requerida en algun dels registres d'entrada assenyalats tot seguit, en el termini de sol·licitud establit en aquest decret, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada.

Registres d'entrada on ha de presentar-se la documentació

a) En els registres dels ajuntaments.
b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
c) En els registres de qualsevol òrgan administratiu establit en la llei 39/2015..

PREFERENTMENT a través dels següents llocs, en els quals ES NECESSITA CITA PRÈVIA:
Cita prèvia Direcció Territorial d'Alacant
Cita prèvia Direcció Territorial de València
Cita prèvia Direcció Territorial de Castelló

 

Si teniu problemes amb el tràmit telemàtic, podeu enviar un correu a "generalitat_en_red@gva.es".

El moment de la presentació de la sol·licitud i que la documentació estiga completa, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Es publicarà en l'apartat "Seguiment sol·licituds presentades"d'aquesta pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, els llistats de sol·licituds d'ajudes incompletes i/o amb proposta de denegació.

 

En l'enllaç "CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ" haurà de consultar la documentació necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud,
 
Per a completar i esmenar els defectes disposa de 10 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni festius). El termini començarà a comptar a partir de l'endemà a la publicació

Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de l'anunci mitjançant missatge de text SMS.

Es podrà fer bé mitjançant un tràmit telemàtic amb certificat digital o sense (es pot adjuntar documentació en PDF i queda registrada, per la qual cosa no fa falta registrar-la en cap òrgan de registre), o bé en paper, per a la qual cosa us heu de dirigir a la direcció territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el vostre expedient, o a través dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València, o a qualsevol oficina PROP de la Generalitat
 

Podran tornar a sol·licitar-les les persones les sol·licituds de les quals van ser denegades si compleixen amb els requisits d'aquesta convocatòria. No obstant això, les persones que sí que van rebre l'ajuda no podran obtindre-la mitjançant la convocatòria d'aquest Decret 204/2020.

L'ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que vinguera percebent la persona arrendatària, fins i tot si fora amb càrrec al propi Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100% de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-ho, si l'ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduirà en la quantia necessària fins a complir amb aquest límit.

Aquestes ajudes són incompatibles amb les ajudes obtingudes per al pagament del lloguer corresponents a la convocatòria 2020 (Decret 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual).