Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

SOL·LICITUDS INCOMPLETES I AMB PROPOSTA DE DENEGACIÓ

-Amb data 7 de desembre de 2021 es publica la "Llista núm. 4 d'expedients incomplets i amb proposta de denegació". El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients finalitzarà el dia 22 de desembre de 2021, inclòs.

-Amb data 19 de juliol de 2021 es publica la "Llista núm. 3 d'expedients incomplets i amb proposta de denegació". El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients finalitzarà el dia 2 d' agost de 2021, inclòs.

- Amb data 4 de maig de 2021 es publica la "Llista núm. 2 d'expedients incomplets i amb proposta de denegació". El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients finalitzarà el dia 18 de maig de 2021, inclòs.

- Amb data 8 d'abril de 2021 es publica la "Llista núm. 1 d'expedients incomplets i amb proposta de denegació". El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients finalitzarà el dia 23 d'abril de 2021,  inclòs.

Heu de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el vostre expedient i esmenar els defectes, per a la qual cosa heu d'introduir el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que vau indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es podrà fer bé mitjançant un tràmit telemàtic amb certificat digital o sense (es pot adjuntar documentació en PDF i queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre), o bé mitjançant  la presentació en paper dirigida a la direcció territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el vostre expedient, o a través dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València, o a qualsevol oficina PROP de la Generalitat.

Es publicarà en aquesta pàgina web les llistes de sol·licituds d'ajudes incompletes i amb proposta de denegació, d'acord amb l'article 10 del Decret 204/2020, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge. A partir de l'endemà de la data de la publicació d'aquestes llistes, se us concedeix un termini de 10 dies perquè aporteu la documentació necessària o esmeneu els defectes observats, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015 i de l'article 10 esmentat.

Com es tracta d'un procediment de concessió directa, i les sol·licituds s'atenen per ordre de presentació, seguint aquest ordre es publicaran les llistes parcials amb les sol·licituds incompletes a mesura que es reben i es revisen aquestes sol·licituds juntament amb la documentació preceptiva.

Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de l'anunci mitjançant un missatge de text SMS.