Pla VIU

Pla VIU

PLA D'IMPULS A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

La Generalitat ha subscrit amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies un Conveni marc de col·laboració per a l'impuls de la promoció d'habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals mitjançant col·laboració públic-privada.


1.  Accés al tràmit d'adhesió al Conveni marc.

Per a la formalització de l'adhesió al Conveni marc entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat els ajuntaments hauran d'adoptar l'acord municipal per part de l'òrgan competent (model d'acord).

Una vegada adoptat l'acord municipal s'emplenaran els següents formularis:

- El protocol d'adhesió (signat electrònicament).

- El certificat de la secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'Entitat Local pel qual s'adopta la decisió d'adherir-se al Conveni Marc (signat electrònicament).

 

2.  Tràmit complementari d'informació de sòl.

Una vegada formalitzada l'adhesió al Conveni, els ajuntaments interessats podran aportar informació sobre els sòls de titularitat municipals disponibles per a la seua cessió a fi d'escometre les promocions d'habitatge de protecció pública en el municipi.

¿Sobre quina tipologia de sòl es pot remetre informació?

Aquells ajuntaments que hagen formalitzat la seua adhesió conforme amb el tràmit 1, podran aportar la informació relativa a les parcel·les que es pretenguen analitzar per a la seua posterior cessió a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha). Les parcel·les hauran de complir els següents requisits:

- Ostentar sobre la parcel·la la titularitat de ple domini.

- Estar inscrita en el Registre de la propietat i estar lliure de càrregues.

- Tindre la condició de solar.

- Tindre la qualificació de sòl residencial o sòl dotacional compatible amb residencial.

- Preferentment, estar situades en zones urbanes consolidades.

¿Quina documentació ha d'aportar-se?

- Informe urbanístic municipal. 

- Nota simple del Registre de la propietat, amb antiguitat màxima de 3 mesos.

- Certificat cadastral.

- Qualsevol altra informació rellevant vinculada a les parcel·les.

Una vegada rebuda la informació complementària, l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), dependent de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, realitzara una avaluació de les parcel·les i contactara amb els ajuntaments a l'efecte de concretar, si és el cas, tots els aspectes relacionats amb el règim de cessió, règim econòmic, destí d'estes, terminis, despeses, i procediment de contractació, que es concretaran en el corresponent conveni específic i de cessió a subscriure amb l'ajuntament.