Preguntes freqüents

01. Quan es podrà sol·licitar l'ajuda?

Des del 28 de juny fins al 30 de setembre de 2021, tots dos inclusivament.

02. Per a qui i per a què són aquestes ajudes?

Són ajudes que es concedeixen mitjançant un procediment de concurrència competitiva a persones físiques menors de 35 anys, amb escassos mitjans econòmics, per a l'adquisició d'un habitatge en règim de propietat, situada en un municipi menor de 5.000 habitants en la Comunitat Valenciana i que constituirà la seua residència habitual i permanent durant almenys 5 anys.

03. Quins requisits s'ha de complir?

 - Tindre menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis.

- Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

 - Estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge.

 - Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquest llindar serà de 4 vegades l'IPREM quan es tracte de persones amb diversitat funcional o si la persona sol·licitant forma part d'una família nombrosa que depenga d'ella; i de 5 vegades IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones sol·licitants amb discapacitat d'algun dels següents tipus:
a) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
b) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

- Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades l'IPREM.

- Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora.

 - Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 100.000 €.

 

- Que l'adquisició de l'habitatge estiga subscrita durant el període comprés entre 1 any anterior a la data de la convocatòria fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i el contracte de compravenda de les quals es trobe arracada de formalitzar en el moment de sol·licitud de l'ajuda.

 

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 - No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant ostente la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuaran d'aquest requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar la mateixa per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que es trobe en situació de dependència respecte d'ella.

 

– No tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona venedora de l'habitatge.

– No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part
venedora.

04. Quin és l'import de l'ajuda?

Fins al 20% del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició amb el límit de 10.800 € per habitatge.

Ajudes a la compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament