Preguntes freqüents

Des del 28 de juny fins al 30 de setembre de 2021, tots dos inclusivament.

Són ajudes que es concedeixen mitjançant un procediment de concurrència competitiva a persones físiques menors de 35 anys, amb escassos mitjans econòmics, per a l'adquisició d'un habitatge en règim de propietat, situada en un municipi menor de 5.000 habitants en la Comunitat Valenciana i que constituirà la seua residència habitual i permanent durant almenys 5 anys.

 - Tindre menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis.

- Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

 - Estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge.

 - Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquest llindar serà de 4 vegades l'IPREM quan es tracte de persones amb diversitat funcional o si la persona sol·licitant forma part d'una família nombrosa que depenga d'ella; i de 5 vegades IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones sol·licitants amb discapacitat d'algun dels següents tipus:
a) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
b) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

- Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades l'IPREM.

- Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora.

 - Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 100.000 €.

 

- Que l'adquisició de l'habitatge estiga subscrita durant el període comprés entre 1 any anterior a la data de la convocatòria fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i el contracte de compravenda de les quals es trobe arracada de formalitzar en el moment de sol·licitud de l'ajuda.

 

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 - No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant ostente la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuaran d'aquest requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar la mateixa per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que es trobe en situació de dependència respecte d'ella.

 

– No tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona venedora de l'habitatge.

– No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part venedora.

Fins al 20% del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició amb el límit de 10.800 € per habitatge.

Els habitatges a adquirir en els municipis en risc de despoblació té priorització en la valoració de la sol·licitud enfront de la resta de municipis de menys de 5.000 habitants.

Clica sobre les franges color violeta d'aquest pàgina web i apareixerà una llegenda on veuràs el municipi considerat en risc de despoblació.

És un requisit per a l'obtenció d'aquesta ajuda la compra d'un habitatge en municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana. S'entén per municipi de xicoteta grandària el que *poseea una població resident inferior a 5.000 habitants. En aquesta pàgina web apareixeran aquests municipis i per a obtindre informació detallada clica en la part inferior dreta sobre "Municipis" - "Llegenda".

L'heu de presentar com s'indica en l'apartat "Com es tramita?" de l'enllaç del títol "Tràmits presentació sol·licitud" d'aquesta pàgina web.

Si teniu problemes amb el tràmit telemàtic, podeu enviar un correu a "generalitat_en_red@gva.es".

Ha de presentar la documentació que s'indica en l'apartat "Què s'ha de presentar?" de l'enllaç al títol "Tràmits presentació sol·licitud" d'aquesta pàgina web.

Ajudes a la compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament