Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

LLISTAT PROVISIONAL

 

Es procedeix a publicar en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el dia 25 de novembre de 2022 el llistat provisional de les sol·licituds admeses la documentació dels quals està completa i aquells que han d'aportar documentació, per resultar incompleta la documentació presentada o per incompliment de requisits (proposta de denegació), d'acord amb el que es disposa en la base tretzena. Instrucció i tramitació del procediment de l'ORDRE 4/2022, de 21 de junio, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges corresponents al Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025, i es procedeix a la convocatòria per a l’exercici 2022.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions serà des del dia 28 de novembre de 2022 fins al 13 de desembre, tots dos inclusivament.

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els motius d'exclusió, si escau, introduint el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç :

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS d'Ajuda al lloguer d'habitatge 2022.

LLISTAT PROVISIONAL COMPLEMENTARI DE SOL·LICITUDS d'Ajuda al lloguer d'habitatge 2022.

Es publica un llistat provisional complementari amb  beneficiaris que per error informàtic no van aparéixer en el llistat provisional d'ajudes al lloguer.

El termini dels expedients, que figuren en el llistat provisional complementari, per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions. és de 10 dies, des del dia 2 de desembre fins al 19 de desembre, tots dos inclosos.

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els motius d'exclusió, si escau, introduint el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç :

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

La presentació de les al·legacions i/o documentació es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic.