Ajudes concedides / denegades

Ajudes concedides / denegades

En data 12 d'abril de 2023, s'ha publicat en el DOGV, la Resolució de 5 d'abril de 2023 de revocació parcial per la qual es concedeixen ajudes al lloguer d'habitatges a sol·licituds que es van declarar desistides en la Resolució de 29 de desembre de 2022 de concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges convocats, mitjançant Ordre de 4/2002.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç la persona beneficiària per la Resolució de 5 d'abril podrà accedir a la informació relativa a l'estimació de l'ajuda. 

Per a l'abonament de l'ajuda, les persones o unitats de convivència beneficiàries hauran d'aportar la documentació justificativa dels pagaments de la renda de lloguer corresponent als mesos de 2022 i el primer trimestre de 2023, desde el día 12 abril fins 12 de maig de 2023, tots dos inclusivament. La presentació d'aquests rebuts justificatius haurà de realitzar-se a través d'aquest tràmit telemàtic.

En data 31 de desembre de 2022, s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de concessió de les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 4/2022, de 21 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge corresponents al Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i convocatòria per a l'exercici 2022.

En data 27 de gener de 2023, s'ha publicat en el DOGV la CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de concessió de les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 4/2022, de 21 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, corresponents al Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i convocatòria per a l'exercici 2022. Aquesta correcció d'errors inclou l'Annex IV, sol·licituds desestimades per esgotament de crèdit, i l'Annex V, sol·licituds no admeses a tràmit.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més a baix.

Disposa durant tot el mes de gener del 2023 per a presentar els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o habitació corresponents a l'exercici 2022 que no s'hagueren presentat durant els terminis anteriors. La presentació d'aquests rebuts justificatius haurà de realitzar-se a través d'aquest tràmit telemàtic.

Se l'informa que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent.

Contra l'esmentada Resolució per la qual es resol el procediment de concessió de les ajudes al lloguer d'habitatge per a l'exercici 2022, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Podrà interposar recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques o mitjançant aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent.

Així mateix, es recorda que, de conformitat amb la Base Setzena, apartats 3 i 4 de l'Ordre 4/2022, de 21 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per al pagament de l'ajuda corresponent al segon any de la concessió serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l'accés a l'ajuda, per la qual cosa les persones beneficiàries hauran d'aportar juntament amb la sol·licitud de pagament de l'ajuda, declaració responsable que continuen concorrent tals circumstàncies i requisits acompanyats de còpia completa del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge o contracte de cessió d'ús o d'arrendament d'una habitació i Volant únic d'empadronament que acredite les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència en els termes que deriven de l'apartat 1.a i c) de la Base Dotzena.

El pagament s' efectuarà prèvia presentació de la documentació, en els terminis que s'indiquen, que s'estableixen a continuació:

a) Primer termini: durant el mes següent a l'obertura del pressupost de l'exercici 2023, circumstàncies aquesta que es publicarà en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, haurà de presentar-se la sol·licitud de pagament acompanyada de la documentació indicada en el paràgraf anterior i dels justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació corresponents a les mensualitats de l'exercici 2023 que hagueren sigut abonats per la persona beneficiària de l'ajuda des del mes de gener d'aquest exercici fins al moment de la sol·licitud de l'abonament d'aquests. Les persones beneficiàries que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de l'obertura del termini per a la presentació de la sol·licitud d'abonament mitjançant missatge de text SMS.

b) Segon termine: durant el mes d'octubre de 2023 es presentaran els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o habitació corresponents a l'exercici 2023 abonats fins a aquest moment que no s'hagueren presentat durant el termini anterior.

c) Finalitzat el període per al qual s'ha concedit l'ajuda i durant el mes de gener de l'any 2024, es procedirà a la justificació del destí de la mateixa que quede arracada de justificar mitjançant la presentació dels justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació que hagueren sigut abonats finalitzat el termini anterior.

Es podrà efectuar la RENÚNCIA a la percepció de l'ajuda concedida presentant aquest model, degudament emplenant i signat, mitjançant:

  • aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent
  • o presencialment, preferentment, en els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on haja presentat la sol·licitud o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.