Preguntes freqüents

Estat de la tramitació de les Ajudes al Lloguer d'Habitatge 2022.

Havent-se detectat duplicitats i errors informàtics en la confecció dels llistats del programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge 2022, des del servei tècnic de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana s'estan revisant d'ofici els expedients, amb el propòsit que es resolguen com més prompte millor.

No obstant l'anterior, en l'apartat de Preguntes Freqüents es refereixen algunes de les situacions a les quals ha pogut donar lloc aquesta problemàtica i la manera de procedir.

Per a qualsevol altra consulta, els interessats poden dirigir-se al correu electrònic de contacte ajudeslloguer@gva.es

Si consideres que sí que compleixes els requisits i pots acreditar-ho pots interposar recurs potestatiu de reposició. La interposició d'aquest recurs no impedeix la presentació d'una nova sol·licitud d'ajuda en pròximes convocatòries.

Les ajudes del lloguer es concedeixen fins a esgotar l'import màxim disponible per a la convocatòria. Donada la limitació dels recursos públics, els qui queden per davall d'aquest màxim de pressupostos no poden obtindre ajuda.

Si vas aportar els documents dins del termini i en la forma escaient i pots acreditar-ho pots interposar recurs potestatiu de reposició. La interposició d'aquest recurs no impedeix la presentació d'una nova sol·licitud d'ajuda en pròximes convocatòries.

Per error informàtic s'han produït duplicitats en els llistats, per la qual cosa hi ha persones que apareixen duplicades. En aquest cas, el llistat correcte és el de sol·licituds concedides, per tant, els qui apareguen en el mateix són persones beneficiàries de l'ajuda.

Els llistats amb els errors de duplicitat es revisaran d'ofici perquè puguen publicar-se amb les correccions com més prompte millor.

Les ajudes al lloguer no són compatibles amb percepcions del complement de lloguer inclòs en la Renda Valenciana d'Inclusió, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer que puga concedir l'Estat, la Generalitat, les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques, excepte en les quals expressament s'establisca la compatibilitat amb aquestes. Per tant, els qui hagen sol·licitat més d'una ajuda per al pagament del lloguer només podran resultar beneficiaris d'una d'elles.