Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Preguntes freqüents

Sí, TOTS els annexos han d'anar signats en els apartats on indica “signatura del sol·licitant”. A més, l'Annex I ha d'anar també signat per tots els convivents majors de 16 anys. Que el tràmit es duga a terme amb certificat o signatura digital NO eximeix d'haver de signar cada annex de manera individualitzada. Aquesta signatura pot ser:

  • Imprimir el document, signar-lo manualment, escanejar-lo i pujar-lo
  • Descarregar el document i signar-lo des d'un editor de PDF
  • Descarregar el document i signar-lo des del programa Autofirma

Annex I: degudament signat

Annex II: degudament signat

Annex III: únicament quan la persona que sol·licita l'ajuda és diferent de la qual realitza el tràmit. Exemple: com Luis no té certificat digital li demana al seu amic Pedro que tramite l'ajuda en el seu nom (el de Pedro) però amb les dades de Luis.

Model de domiciliació bancària:

En l'apartat B el segell de l'entitat financera és recomanable. Pot sol·licitar-se en molts casos a través de la banca en línia de l'entitat financera de la qual el sol·licitant siga client. No obstant això, també serveix aportar el certificat de titularitat bancària.

En l'apartat F:

  • Casella 17: no és necessari emplenar-la
  • Casella 18: Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica
  • Casella 19: Ajudes al lloguer 2022
  • Casella 20: no fa falta emplenar-la

La CNAE és la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques. Únicament ha d'aportar-se si el treballador està donat d'alta com a autònom. No és un camp d'emplenament obligatori.

Ha d'indicar la direcció de la seua residència. És a dir, de l'habitatge per al qual sol·licita l'ajuda al lloguer 2022.

L'aplicació únicament permet adjuntar un sol PDF. Per això, com han d'adjuntar-se tots els rebuts des de gener de 2022 fins a juliol de 2022 han d'unificar-se en un únic pdf.