Sol·licitud abonament 2n any i aportació justificants del pagament de la renda de lloguer

Sol·licitud abonament 2n any i aportació justificants del pagament de la renda de lloguer

Per a l'abonament de l'ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l'accés a l'ajuda, per la qual cosa les persones beneficiàries hauran d'aportar:

Podrà presentar eixa documentació en aquest enllaç:  

Aportació rebuts justificatius per a ajudes al lloguer i documentació per a 2n any

Si no es disposa d'un sistema de signatura electrònica, es podrà presentar aquesta documentació pels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient.