Ajudes concedides / denegades

Ajudes concedides / denegades

En data 23 de desembre de 2021, s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores i convocatòria per a l'exercici 2021 de la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més a baix.

Les persones beneficiàries disposaran d'un termini de 3 mesos, des del dia 24 de desembre de 2021 fins al 23 de març de 2022, per a presentar

  • la sol·licitud d'abonament (instància general)
  • l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda redactat en els termes assenyalats a continuació.

Aquesta documentació justificativa podrà presentar-se mitjançant aquest tràmit telemàtic o qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent a la seua província.

L'ajuda només podrà ser abonada a la persona beneficiària quan aportació l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda que acredite l'adquisició de l'habitatge. En tots dos casos podrà tractar-se de l'adquisició d'un habitatge ja construït o d'un habitatge en construcció, sent necessari que, en aquest últim supòsit, en el contracte privat o escriptura pública de compravenda figure l'ajuda concedida com a part del lliurament a compte per a l'adquisició de l'habitatge.

Aquesta ajuda no podrà concedir-se per a l'adquisició d'habitatges la construcció dels quals, acreditada amb el certificat d'inici d'obra subscrit per tècnic competent, s'inicie una vegada transcorregut el termini de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.

En l'escriptura pública de compravenda haurà de constar l'ajuda concedida com a part del pagament. A aquest efecte la parteix venedora de l'habitatge i la beneficiària de l'ajuda podran acordar que l'abonament de l'ajuda siga realitzat per la Generalitat directament a aquesta entitat com a part d'aquest pagament, fent esment exprés de tal circumstància en la sol·licitud d'abonament.

En el supòsit de no aportar escriptura pública de compravenda només es podrà abonar l'ajuda quan aportació el contracte privat en el qual conste l'ajuda com a part del pagament en la modalitat de lliuraments a compte i el corresponent aval o assegurança sobre els lliuraments a compte exigits per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

Contra la Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores i convocatòria per a l'exercici 2021 de la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a aquesta publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a aquesta publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Si ho estima convenient, podrà interposar recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o mitjançant tràmit telemàtic, en cas de disposar de certificat digital, en aquest enllaç.