Models de memòria i altra documentació a justificar per les entitats locals

Models de memòria i altra documentació a justificar per les entitats locals

Els models de memòriai certificat d'obligacions reconegudes, requerits d'acord amb l'article 9.1 del DECRET 104/2022, de 5 d'agost, del Consell, serviran com a referència a l'entitat local perquè envien a la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana aquests documents degudament emplenats amb la informació que es detallen en aquests, hauran de ser presentats com a màxim fins al 14 de maig de 2023, inclusivament, justificant les aplicacions de la subvenció de les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 d'abril de 2023, de conformitat amb el Decret 43/2023, del Consell.

Per a facilitar la comprovació de les dades:

els llistats de persones beneficiàries, tant en la memòria com en el certificat d'obligacions reconegudes, hauran d'estar ordenats alfabèticament per cognoms i nom.
en el certificat d'obligacions reconegudes, no obliden emplenar els camps de "TOTAL AJUDES": "NÚMERO" I "IMPORT".

Tota la documentació referida anteriorment, esmenes, al·legacions i documentació complementària s'ha d'adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic "TECE - Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat dels tràmits de la convocatòria de l'any 2021 (Resolució de 6 d'agost de 2021) o de l'any 2022 (Decret 104/2022) d'ajudes a les entitats locals que figuren en l'annex únic, per a facilitar una solució residencial immediata a persones especialment vulnerables.", clique a "Tramitar amb certificat" – Nova Tramitació – Començar – Clique en "FORMULARI DADES GENERALS" – Emplene el formulari i en l'apartat D DADES DE L'EXPEDIENT, NÚMERO: trie l'opció HBCVEL/2022/___ - Convocatòria ajudes 2022 (Decret 104/2022, de 5 d'agost), continue i finalitze el procés de la tramitació telemàtica.
 

Una vegada revisat la memòria i el certificat d'obligacions reconegudes presentats per l'entitat local, si no ha justificat la totalitat de l'ajuda concedida, se li requerirà perquè efectue el corresponent reintegrament, on se li adjuntarà:

Model de reintegrament de la subvenció concedida a l'entitat local