SEGONA CONCESSIÓ AJUDES DOGV 17/1/2024

SEGONA CONCESSIÓ AJUDES DOGV 17/1/2024

LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS ESTIMADES I DESESTIMADES CONCESSIÓ D'AJUDES COMPRA JOVE. CONVOCATÒRIA 2023

En data 17 de gener de 2024, s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2023, de concessió de les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes incloses en el Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i la convocatòria corresponent a l'exercici 2023 (resolució segona).

Segons establix la base setzena de l'Ordre 3/2023, de 9 de març de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes incloses en el Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, la resolució d'ajudes que pose fi al procediment de concessió es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el portal de www.gva.es, on s'inseriren els llistats contenint les sol·licituds estimades.


LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS ESTIMADES I DESESTIMADES CONCESSIÓ D'AJUDES COMPRA JOVE. CONVOCATÒRIA 2023

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'este enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. 

Les persones beneficiàries disposaran d'un termini de 3 mesos per a sol·licitar l'abonament de l'ajuda a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir a partir del dia 18 de gener de 2023 fins al 17 d'abril de 2024, inclusivament.
S'haurà de presentar:

  • la sol·licitud d'abonament (instància general)
  • l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda que acredite l'adquisició de l'habitatge sense l'aportació del qual no podrà ser abonada l'ajuda.

Esta documentació justificativa podrà presentar-se mitjançant este tràmit telemàtic, apartat "JUSTIFICACIÓ", botó JUSTIFICACIÓ Presentació autenticada,  o qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servici Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent a la seua província.

L'ajuda només podrà ser abonada a la persona beneficiària quan aportació l'escriptura pública de compravenda en la qual consta l'ajuda concedida com a part del pagament, llevat que l'adquisició fora prèvia a la convocatòria de l'ajuda i posterior a l'1 de gener de 2022, i en este cas no serà preceptiu que figure l'ajuda concedida en el referit contracte privat o escriptura pública de compravenda. 

Esta ajuda no podrà concedir-se per a l'adquisició d'habitatges la construcció dels quals, acreditada amb el certificat d'inici d'obra subscrit per tècnic competent, s'inicie una vegada transcorregut el termini de sis mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.
En qualsevol cas, l'escriptura pública de compravenda haurà de contindre els compromisos adquirits de conformitat amb el que es disposa en la base dessetena, apartat 2, i dihuitena, apartat a).

Contra la resolució de 29 de desembre de 2023 de la Direcció General d'Habitatge, que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Directora General d'Habitatget, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El recurs de reposición es podrà presentar mitjançant este tràmit telemàtic o en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimento Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, preferiblement, en el de les seus dels servicis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (Av. de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27).