Preguntes freqüents

El termini per a presentar la sol·licitud és des del dia 20 de març fins al 31 de juliol de 2023.

Són ajudes que es concedeixen mitjançant un procediment de concurrència competitiva a persones físiques menors de 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys, amb escassos mitjans econòmics, per a l'adquisició d'un habitatge en règim de propietat, situada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària en la Comunitat Valenciana i que constituirà la seua residència habitual i permanent durant almenys 5 anys.

- Tindre fins a 35 anys.

- Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

 -Haver subscrit a partir de l'1 de gener de 2022 i fins i fins al 31 de juliol de 2023, o estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge perquè haja subscrit un compromís d'adquisició, localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària.

- Disposar d'unes rendes anuals iguals o inferiors a 3 vegades el IPREM. Aquest llindar serà de 4 vegades el IPREM si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades IPREM quan es tracte de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus: 
a) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
b) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

- Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades el IPREM.
 
- Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la part venedora.

- Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 120.000 €.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 - No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant siga propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya.
 

Fins al 20% del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició, amb el límit de 10.800 € per habitatge.

Els habitatges a adquirir en els municipis en risc de despoblació tenen priorització en la valoració de la sol·licitud enfront de la resta de municipis fins a 10.000 habitants.
Clica sobre les franges de color rosa d'està pàgina web i apareixerà una llegenda on veuràs el municipi considerat en risc de despoblació. Per a veure el nom del municipi en la zona pots engrandir les zones amb Control i roda del ratolí o clicar en el símbol de la mà, en la part superior.

És un requisit per a l'obtenció d'aquesta ajuda la compra d'un habitatge en municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana. S'entén per municipi o nucli de població de xicoteta grandària el que  poseea una població resident igual o inferior a 10.000 habitants.

Clica sobre les franges de color groc d'aquesta pàgina web i apareixerà una llegenda on veuràs el municipi amb una població fins a 10.000 habitants. Per a veure el nom del municipi en la zona pots engrandir les zones amb Control i roda del ratolí o clicar en el símbol de la mà, en la part superior.

Ha de presentar la documentació que s'indica en l'apartat “SOL·LICITUD - DOCUMENTACIÓ” del tràmit “Ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat. Convocatòria 2023".
 

Si tinguera problemes amb el tràmit telemàtic, pot enviar un correu a "generalitat_en_red@gva.es".