PRIMERA CONCESSIÓ D'AJUDES DOGV 20/09/2023

PRIMERA CONCESSIÓ D'AJUDES DOGV 20/09/2023

ABONAMENT AJUDA 2n ANY CONCESSIÓ

Per a l'abonament de l'ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l'accés a l'ajuda.

A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2023, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 de juny al 15 de juny de 2024, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar, i els rebuts que hagueres abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'esta sol·licitud de pagament, si disposes d'un sistema de firma electrònica.  Es recomana utilitzar este tràmit telemàtic.

També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Servicis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2023, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 de març al 15 de de març de 2024, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar, i els rebuts que hagueres abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'esta sol·licitud de pagament, si disposes d'un sistema de firma electrònica.  Es recomana utilitzar este tràmit telemàtic.

També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Servicis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 

Les sol·licituds d'ajudes estimades en aquesta primera resolució de concessió es corresponen amb les sol·licituds presentades amb la documentació completa i correcta des del dia 2 de maig de 2023 fins al dia 9 de maig de 2023, inclusivament, les sol·licituds presentades amb dates posteriors i les que van completar la seua documentació en dates posteriors, seran resoltes en posteriors resolucions hasta agotar el crédito disponible. 

Es realitzarà un primer pagament de l'ajuda equivalent a les mensualitats de les quals s'hagen aportat els rebuts justificatius del pagament del lloguer/cessió de l'habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud de abonamet de l'ajuda.

A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2023, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 d'octubre al 15 d'octubre de 2023, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar, i els rebuts que hagueres abonats amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'aquesta sol·licitud de pagament, si disposes d'un sistema de signatura electrònica.  Es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic.

També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Serveis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per als següents abonaments de l'ajuda serà necessari aportar la sol·licitud d'abonament i els rebuts justificatius de les mensualitats objecte d'ajuda des del dia 1 de gener de 2024 fins al 15 de gener de 2024.