Preguntes freqüents

A partir del 30 de maig de 2023, a les 15:00 hores, no caldrà sol·licitar cita prèvia telemàtica en ETURNOS, es podrà sol·licitar l'ajuda directament.

La tramitació amb certificat de signatura digital agilitza la tramitació de l'ajuda, per això es recomana sol·licitar l'ajuda preferentment d'aquesta manera

Hauràs de presentar:

 • còpia del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge, en vigor; o còpia del contracte de lloguer o ús de l'habitació, en el seu cas; 
 • certificat o volant únic d'empadronament;
 • rebuts dels lloguers o de la cessió;
 • declaracions responsables i autoritzacions indicades en les bases.

El dia 28 d'abril de 2023 se ha publicat en el DOGV les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove .  

El termini de presentació de la sol·licitud del Bo Lloguer Jove s'iniciarà el dia 2 de maig de 2023 i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent fins al dia 2 de juny de 2023.

Termini màxim 2 anys o 24 mensualitats, que hauran de ser consecutives, a computar a partir de l'1 de gener de 2023.

En tot cas, a partir de la data de subscripció del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació.

 

Ajuda de 250 € mensuals, sense que la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge puga superar el preu del lloguer o de cessió que conste en el contracte.

Poden sol·licitar l'ajuda totes les persones físiques majors d'edat, que tinguen fins a 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda i que complisquen els requisits exigits en l'Ordre de bases.

 • Còpia completa del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge, en vigor; o còpia del contracte de lloguer o ús de l'habitació, en el seu cas. En tots els casos, el document haurà de ser signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les seues pàgines amb esment exprés de l'import del lloguer o preu de cessió, així com el mitjà i forma de pagament a la persona arrendadora o cessionària. S'aportarà la referència cadastral de l'habitatge individualitzat.
 • En el cas de lloguer o cessió d'ús d'habitació, Certificació Registral o Nota simple expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de la propietat i descripció de l'habitatge on conste el nombre d'habitacions que la componen.
 • Certificat o Volant únic d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'arrendament o cessió. 
 • Rebuts del pagament de la renda de lloguer o preu de la cessió abonats amb posterioritat a 1 de gener del 2023 fins hui en la qual se sol·licita l'ajuda, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s'acreditarà el pagament des de l'inici del contracte. 
 • Únicament en el cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o canvi de número de compte bancària, haurà de presentar l'Imprés de domiciliació bancària  imprés de domiciliació bancària o pots també realitzar de manera telemàtica l'alta, modificació i baixa de la domiciliació bancària en aquest Tràmit automatitzat PROPER.  Però NO has de presentar el model de domicili bancària i a més realitzar el tràmit automatitzat PROPER, tries l'un o l'altre, NO ELS DOS. .
 • Declaracions responsables i autoritzacions indicades en les bases.
   

Per a sol·licitar l'ajuda s'ha d'emplenar el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital (preferentment d'aquesta manera) com sense ell. 

a) Amb certificat digital, de manera telemàtica: 

 1. Sol·licita ETURNOS cita prèvia. 
 2. En la data i hora de la cita assignada clica en l'enllaç "SOL·LICITUD. Presentació autenticada", emplena telemàticament la sol·licitud i aporta la documentació exigida en les bases.  

b) Si no es disposes de certificat digital, emplena electrònicament el formulari de sol·licitud "SOL·LICITUD. Presentació no autenticada", imprimeix el justificant, signa'l i juntament amb la documentació exigida en les bases, presenta'l en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta)  Castelló (Avda de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27).   

Si no disposes certificat digital i només has emplenat electrònicament el formulari de sol·licitud, no es considerarà que la sol·licitud ha sigut presentada. Has de realitzar totes les indicacions de l'apartat b).

 

Es recomana la presentació de la sol·licitud preferentment de manera telemàtica segons apartat a). A tals efectes, les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes tindran dret a ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seues relacions amb l'Administració Públiques, de manera que els serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica oferiran un punt d'accés a internet i, per a aquells casos que el requerisquen, es podrà facilitar ajuda mitjançant cita prèvia. 

 

Així mateix, els ajuntaments i mancomunitats, per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen  mitjançant el corresponent formulari. 


 

En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació, quan en una mateixa habitació convisquen més d'una persona jove, només 1 podrà ser beneficiària del Bo Lloguer Jove encara quan ambdues siguen titulars del contracte d'arrendament o cessió d'ús, per tant, només 1 persona podrà presentar la sol·licitud si compleix els requisits per a obtindre l'ajuda.

Si tens certificat digital o cl@ve permanent, podràs adjuntar-la en aquest tràmit telemàtic

Si no tens certificat digital, t'aconsellem que ho entregues en l'organisme on vas tramitar la sol·licitud o al servei territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent a la teua província o en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La formada per les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, existisquen o no llaços familiars entre elles. 


En els casos de separació o divorci, els menors en règim de custòdia compartida es consideraran integrants de cadascuna de les unitats de convivència dels seus progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establida.

Si tinguera problemes amb el tràmit telemàtic, seguisca les instruccions d'aques enllaç.