Visualització de contingut web

Introducció


Què és la SOSTENIBILITAT?

S'entén com a sostenibilitat la situació sota la qual és possible abordar un desenvolupament que atorgaria a les generacions futures la possibilitat de continuar produint benestar econòmic en la mateixa situació que l'actual. Perquè això siga possible és necessari que les administracions públiques exercisquen un lideratge en matèria d'eficiència energètica i ús d'energies renovables, establint els marcs polítics necessaris dirigits a la construcció i l’habitatge sostenible en un sentit ecològic i tècnic de l'edifici.

Marc energètic actual

La contribució de la rehabilitació a fi de la contenció del creixement del consum energètic és un fet.

  • La rehabilitació dels edificis proporcionarà una activitat empresarial estable a mitjà i llarg termini
  • Segons l'Estratègia d'estalvi i eficiència energètica 2004-2012, el creixement del consum total a Espanya es preveu d'un 3,25% anual
  • El sector domèstic consumeix el 9,9% del consum energètic nacional (dades del Pla d'acció 2005-2007)
  • El sector de l'edificació preveu un consum de 4,1% anual (dades del Pla d'acció 2005-2007)
  • El potencial estalvi del sector edificació (domèstic i terciari) es valora en 7,5% (dades del Pla d'acció 2005-2007)

Antecedents estratègics

El Pla d'accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana estableix com un dels seus eixos fonamentals promoure la innovació residencial, la millora de la qualitat tècnica i les mesures tendents a la sostenibilitat i eficiència energètica en els habitatges. De la mateixa manera el Decret 81/2006, de 9 de juny, del Consell, de desenvolupament de les mesures i ajudes financeres a la rehabilitació d'edificis i habitatges a la Comunitat Valenciana introdueix ajudes a la rehabilitació segons criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

Altres normatives a què es fa referència són, la Llei d'ordenació i foment de la qualitat en l'edificació (LOFQE- Generalitat), com també el codi tècnic de l'edificació en el seu apartat d'eficiència energètica.

Per tot això es fa necessari l'enfocament integrat de polítiques relacionades amb l’habitatge sostenible, rehabilitació energètica, edificació i urbanisme.