Visualització de contingut web

Material divulgatiu

 

GUIA BÀSICA DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LES PROMOCIONS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ PÚBLICA

La Conselleria de Territori i Habitatge, Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans en col·laboració amb la Direcció General de Qualitat Ambiental ha editat la Guia Bàsica de criteris de sostenibilitat en les promocions d’habitatges amb protecció pública. Aquesta guia es concep com a document divulgatiu sobre bones pràctiques en qüestions referents a sostenibilitat i eficiència energètica. El seu contingut està dirigit als ciutadans en general, als agents que intervenen en el procés de la construcció, ia  la resta de sectors afectats.

Guies monogràfiques de sostenibilitat

Guies divulgatives de mesures i solucions que aporten:

  • millora de l'entorn, habitabilitat i confort
  • millora eficiència energètica i disminució del consum
  • ús sostenible de l’habitatge - captació i reutilització
  • elecció de materials

S'estructuren en tres blocs

  • Gestió eficient de l'aigua
  • Qualitat de l'ambient interior
  • Gestió de l'energia

GUIA DE LA GESTIÓ EFICIENT DE L'AIGUA

Sistemes de recollida i reutilització, optimització, detecció de fugues, optimització del disseny de la instal·lació... Mesures sostenibles aplicables a l'aigua.

GUIA DE QUALITAT DE L'AMBIENT INTERIOR

Aprofitament de la il·luminació natural, estratègies de disseny aplicades a sistemes de ventilació, il·luminació, confort interior ... Mesures que milloren les condicions dels espais interiors.

GUIA DE LA GESTIÓ DE L'ENERGIA

Ús d'energies renovables, poc contaminants, sistemes de minimització de pèrdues i maximització de rendiment... Solucions eficients de sistemes energètics.