TERCERA CONCESSIÓ D'AJUDES DOGV 16/01/2024

TERCERA CONCESSIÓ D'AJUDES DOGV 16/01/2024

 • Amb data de 16 de gener es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de 28 de desembre de 2023, de la Directora General d'Habitatge per la qual es resolen la 3a concessiò de les ajudes corresponents al Bo Lloguer Jove.

  Segons estableix la Base catorzena de la Resolució de 21 d'abril de 2023, per la qual van ser aprovades les bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove la resolució de concessió del Bo Lloguer Jove es publicara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el portal de la Generalitat, www.gva.es, s'inseriran els llistats contenint les sol·licituds estimades per a coneixement dels interessats.

   

  CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. 

  Es realitzarà un primer pagament de l'ajuda equivalent a les mensualitats de les quals s'hagen aportat els rebuts justificatius del pagament del lloguer/cessió de l'habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud de abonamet de l'ajuda

  A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2023, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 de febrer al 15 de febrer de 2024, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar, i els rebuts que hagueres abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'aquesta sol·licitud de pagament, si disposes d'un sistema de signatura electrònica.  Es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic.

  També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Serveis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En cas que el pagament no es realitze a través d'entitat bancària, en el rebut o document acreditatiu de pagament s'haurà de fer-se constar expressament les següents dades 

  • Data d'expedició del document
  • la identificació completa de la persona que realitza el pagament i del qual el rep (nom, DNI, adreça i signatura), coincidint, en tot cas, qui ho rep amb la persona arrendadora, i qui ho realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda. 
  • direcció de l'habitatge o habitació objecte d'ajuda 
  • l'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge o habitació. 
  • i el concepte pel qual es realitza, amb indicació del mes a què correspon.

  No es consideraran vàlids els documents acreditatius del pagament que continga esmenes o ratllades ni aquells que no continguen les dades anteriorment citades

  En el cas que la persona beneficiària de l'ajuda, haja subscrit el contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació després de sol·licitar l'ajuda, ha d'aportar a l'administració el contracte d'arrendament en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, per tant el termini per a aportar aquest contracte és del 17 de gener fins al 18 de març de 2024. Per a aquests casos, es realitzarà un primer pagament a compte equivalent a l'ajuda del Bo Lloguer Jove que correspon per a 2 mensualitats de lloguer o cessió d'habitatge o habitació. En cas de no aportar-se el contracte, no s'abonaran més pagament de l'ajuda concedida, iniciant-se les actuacions per al reintegrament de les cantitats abonades a compte.

  Podrà aportar en aqueix cas el contracte mitjançant:

  • aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent
  • presencialment, preferentment, en els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on haja presentat la sol·licitud o a través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

  Es podrà efectuar la RENÚNCIA a la percepció de l'ajuda concedida durant el termini de 10 dies següents a la notificació/publicació de la resolució de concessió de l'ajuda, transcorregut el qual no s'acceptarà cap renúncia. Efectuat el primer pagament de la subvenció a les persones beneficiàries s'entendrà acceptada la mateixa.

  La renúncia al Bo Lloguer Jove es realitzarà mitjançant presentant aquest model, degudament emplenant i signat, mitjançant:

  • aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent
  • presencialment, preferentment, en els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on haja presentat la sol·licitud o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

   

  Recurs potestatiu: 

  Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Directora General d'Habitatge en el termini d'1 mes, a comptar des de l'endemà de la seua notificació o publicació,de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació o publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  El recurs potestatiu de reposició podrà presentar-se en qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques o mitjançant aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent.