Models de memòria i altra documentació a justificar per les entitats locals

Models de memòria i altra documentació a justificar per les entitats locals

Els models de memòria i certificat d'obligacions reconegudes, requerits d'acord amb l'article 9 del DECRET 79/2023, de 26 de maig, del Consell, serviran com a referència a l'entitat local perquè envien a la Direcció General Habitatge aquests documents degudament emplenats amb la informació que es detallen en estos, hauran de ser presentats com a màxim fins al 31 de gener de 2024, inclusivament, justificant les aplicacions de la subvenció de les despeses generades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023, de conformitat amb el DECRET 79/2023, del Consell.

Per a facilitar la comprovació de les dades:

  • els llistats de persones beneficiàries, tant en la memòria com en el certificat d'obligacions reconegudes, hauran d'estar ordenats alfabèticament per cognoms i nom.
  • en el certificat d'obligacions reconegudes, no obliden emplenar els camps de "TOTAL AJUDES": "NÚMERO" I "IMPORT".

Tota la documentació referida anteriorment, esmenes, al·legacions i documentació complementària s'ha d'adjuntar mitjançant este tràmit telemàtic Ajudes a entitats locals per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponents al Pla estatal d'accés a l'habitatge 2022-2025. Convocatòria 2023 - JUSTIFICACIÓ - JUSTIFICACIÓ Presentació autenticada.


Una vegada revisat la memòria i el certificat d'obligacions reconegudes presentats per l'entitat local, si no ha justificat la totalitat de l'ajuda concedida, se li requerirà perquè efectue el corresponent reintegrament, on se li adjuntarà:

Model de reintegrament de la subvenció concedida a l'entitat local