Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Les entitats beneficiàries, les quals estan incloses en l'annex del Decret 79/2023, per fer efectiva la recepció de l'ajuda han de realitzar el tràmit telemàtic d'acceptació indicant el número de compte bancària on se li abonarà l'ajuda i adjuntar:
a) Formulari pdf normalitzat d'acceptació de l'ajuda degudament emplenat i signat
b) Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'Entitat Local en el qual s'expressa la voluntat d'acceptació de l'ajuda concedida i la seua quantia per part d'aquesta entitat

Accés al tràmit telemàtic d'acceptació:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=25185

Des del 31 de maig de 2023 fins al 30 de juny de 2023, inclusivament.

Les ajudes que concedisquen les entitats locals per a sufragar tant la renda o preu de cessió o ocupació de l'immoble com les despeses esmentades en l'article 6.5 del Decret 79/2023, ho seran per un termini d'1 any, aplicats a les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Les entitats locals que han acceptat l'ajuda hauran de justificar fins al 31 de gener de 2024, inclusivament, la despesa subvencionada.

La justificació per les entitats locals que han acceptat l'ajuda de l'aplicació donada a les subvencions consisteix en: 

  • 1 memòria, en model normalitzat que podrà descarregar-se de la pàgina web d'aquesta conselleria, aprovada per l'òrgan municipal competent de l'entitat local 
  • i 1 certificat d'obligacions reconegudes per la corporació durant el període subvencionable, subscrit per la persona titular de la intervenció o secretari/ària i amb el vistiplau de la persona titular de l’alcaldia-presidència de l’entitat local.

Si tinguera problemes amb el tràmit telemàtic, seguisca les instruccions d'aques enllaç.