Visualització de contingut web

Concurs per a la adquisició d'habitatges per l'ampliació del parc públic 2020

 

 

Acte públic per a l'obertura del sobre 2 en el concurs convocat per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los al parc públic de la Generalitat. [2020/11277]

(DOGV núm. 8986 de 30.12.2020) Ref. Base de dades 010707/2020

 

- Enllaç al DOGV https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/11277

 

- Lectura licitadors admesos i obertura sobre 2: 7 de gener de 2021, a les 10.00 hores, Sala d'actes edifici B, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, c/ Democràcia, 77, València.

Avís important: Per raons sanitàries, l'aforament de la sala d'actes està limitat a 50 persones, per la qual cosa es requereix confirmar assistència a l'acte amb antelació suficient en la següent adreça de correu electrònic: adquisicionviviendas2020@gva.es

El 3 de març de 2021 es publica l'Acta d'obertura del "Sobre 2" proposició econòmica: documentació relativa als criteris de valoració i ofertes econòmiques

NOVETAT: El 23 de juny es publica l'acta de la Sessió Número 3 de la Mesa de valoració de proposicions del Concurs d'adquisició d'habitatges del 2020

 
La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar dels mecanismes apropiats per a fer efectives les mesures dirigides a garantir progressivament el dret a un habitatge digne i assequible, entre les quals es troba l'increment i millora del parc públic d'habitatge.
 
Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació pressupostària per a l'adquisició d'habitatges amb la finalitat d'ampliar el parc públic amb destinació al lloguer. 
 
Després de l'aprovació de la modificació del plec de condicions i procediment que van regir el primer concurs d'adquisició d'habitatges (2018), així com la despesa corresponent, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha resolt convocar el segon concurs amb subjecció a les clàusules contingudes en el citat plec millorat. 
 
El termini de presentació d'ofertes a aquest Segon Concurs finalitza l'11 de novembre 2020.
 
Es recorda que només s'admetran ofertes d'habitatges localitzats en els municipis amb major demanda contrastada d'habitatge públic segons dades autonòmiques, relacionats en la llista publicada (Annex 9 del Plec de condicions).
 
Correu electrònic de contacte: adquisicionviviendas2020@gva.es