Concurs per a la adquisició d'habitatges per l'ampliació del parc públic 2018

Concurs per a la adquisició d'habitatges per l'ampliació del parc públic 2018

El dia 13 de desembre de 2019 es publica la Resolució de 29 de novembre de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es resol el concurs convocat per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a ser incorporats al patrimoni públic d'habitatge de la Generalitat.

Serà preceptiva la formalització de l'adquisició dels habitatges per mitjà d'escriptura pública en la notaria corresponent així com la inscripció d'aquests en el Registre de la Propietat i la incorporació al cadastre. A aquest efecte, la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica informarà els licitadors adjudicataris del lloc, dia i hora en què hauran de comparéixer a la notaria que corresponga.

El 4 de juny de 2019 es publica l'Acta on es procedeix a la valoració de les ofertes presentades en l'expedient "Adquisició d'habitatges per a ampliar el parc públic de la Generalitat".

Ampliació termini clàusula 12 plec de condicions fins al 18 de juny, Resolució de 15 abril 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

El 27 de febrer de 2019 es publica l'Acta de l'obertura del "Sobre 2" proposició econòmica: documentació relativa als criteris de valoració i ofertes econòmiques i Annex I: Ofertes admeses per a la seua valoració.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILS (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar de l'endemà al d'aquesta publicació.

 

Lectura licitadors admesos i obertura Sobre 2: 18 desembre 2018, a les 10.00, edifici B, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, c/ Democràcia, 77, València.

Avís important: s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i imprimir el justificant de presentació que haurà de presentar-lo juntament amb els sobres 1 i 2.

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar de mecanismes per a fer efectives les mesures adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i assequible entre les quals es troba l'increment i millora del parc públic d'habitatge.

Mesures necessàries per a aconseguir progressivament i per tots els mitjans apropiats, la plena efectivitat del dret a l'habitatge.

El Pla Plurianual de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d'Habitatge 2018-2020 preveu entre altres línies d'actuació, l'ampliació del Parc Públic d'Habitatge mitjançant la compra d'habitatges de tipologia plurifamiliar en el territori de la Comunitat Valenciana.

Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació plurianualitzada per a l'adquisició d'habitatges per part de la Generalitat amb la finalitat d'incrementar el seu parc públic i disposar d'habitatges en règim de lloguer assequible.

Es convoca el concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat de conformitat amb el plec de condicions aprovat.

 

 

 

 

 

 

 

Nota: els recordem que en el sobre núm. 2, a més de la documentació de la proposició econòmica, hauran d'incloure l'annex 2 "AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A l'IMMOBLE".

 

Relació de municipis on hi ha major necessitat i demanda d'habitatges amb fins socials

En les següent taules es relacionen els municipis amb els respectius valors d'Índex de Necessitat i Demanda (IND) a l'efecte de la seua puntuació per al concurs

No s'adminitirán ofertes que continguen habitatges ubicats en municipis que no figuren en estos llistats