Preguntes freqüents

A partir del 19 d'octubre de 2023 fins el 20 de novembre de 2023 podrà sol·licitar l'ajuda. 

No.  Sí que poden les persones que van sol·licitar l'ajuda en la convocatòria 2022 i no van ser beneficiàries.
 

 • Fins al 50% del preu mensual del lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent per a aquelles sol·licituds formulades per persones els ingressos propis de les quals o del conjunt de les unitats de convivència no superen l'import equivalent a 1 IPREM. 
 • Fins al 45% els ingressos del qual superen a 1 IPREM i iguals o inferiors a 2,5 IPREM.
 • Fins al 40% els ingressos del qual superen 2,5 IPREM i no excedisquen del màxim exigit per a ser persona beneficiària de l'ajuda. 
 • I excepcionalment fins al 50%, si la persona sol·licitant viu sola i els ingressos de la qual estiguen constituïts, únicament, per prestacions a càrrec de les administracions públiques i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM o tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud, independentment dels ingressos percebuts.

Són ajudes per a persones físiques inquilines amb escassos mitjans econòmics per al lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació habitual i permanent.


Esta convocatòria subvenciona les mensualitats abonades des de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, d'habitatge o habitació situada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Persones físiques majors d'edat que reunisquen els requisits establits en les bases i en la convocatòria de les ajudes de lloguer corresponents a l'exercici 2023.

 • Persona física major d'edat. 
 • Posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o comptar amb autorització d'estada o residència legal a Espanya. Totes les persones que integren la unitat de convivència hauran de complir esta condició en el moment de la sol·licitud.
 • Ser titular, com a persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans o d'un contracte de cessió d'ús d'habitatge o contracte de lloguer o cessió d'habitació. El contracte haurà de tindre una duració mínima d'1 any i, en cap cas, s'admetran contractes de subarrendament d'habitatge o habitació.
 • L'habitatge o habitació arrendada o cedida ha de ser la residència habitual i permanent de la totalitat de les persones arrendatàries o cessionàries del contracte durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda. S'acredita mitjançant certificat o volant únic d'empadronament vigent en el moment de la sol·licitud, on ha de constar tots els membres de la unitat de convivència.
 • La unitat de convivència ha d'acreditar uns ingressos màxims de 3 vegades l'IPREM, amb caràcter general; 4 vegades l'IPREM si es tracta de família nombrosa de categoria general, persones amb discapacitat inferior a 33% o víctimes de terrorisme i de 5 vegades li IPREM quan es tracte de família nombrosa de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.
 • La renda de l'habitatge ha de ser igual o inferior als límits indicats per a cada àmbit territorial:

 

 • Que les persones que integren la unitat de convivència obtinguen uns ingressos mínims que aconseguisquen en conjunt la quantitat de 0,3 IPREM a 14 pagues corresponents a l'últim exercici fiscal vençut.
 • Els requisits per a ser beneficiari de l'ajuda hauran de complir-se en el moment de la sol·licitud de l'ajuda i durant tota la seua vigència.

 • Ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. No es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'este requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència.
 • La persona arrendatària o qualsevol que tinga el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, tinga parentiu en 1r o 2n grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora o cedent de l'habitatge.
 • La persona arrendatària, cessionària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit siga soci o participe de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent, exceptuant que es tracte de cooperatives d'habitatges en cessió d'ús i sense ànim de lucre.
 • Les persones o unitats de convivència gaudisquen en règim de lloguer, de cessió d'ús o en qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, d'un habitatge pertanyent al patrimoni públic d'habitatge de qualsevol administració pública o gestionada per esta última.
 • La persona titular del contracte o alguna de les persones que formen la unitat de convivència tinguen la condició de beneficiaris d'alguna de les ajudes al lloguer convocades durant l'any 2022 per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
 • Les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i, conforme a l'article 41 i el títol VI de la Llei 14/2017 de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma, i les que hagen sigut subjectes a una revocació d'alguna de les ajudes contemplades en este o en anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputables al sol·licitant. No podrà concedir-se l'ajuda quan aquestes circumstàncies concórreguen en qualsevol de les persones que subscriguen el contracte d'arrendament o cessió, siguen o no sol·licitants de l'ajuda.
 • Per al cas de lloguer o cessió d'habitació les prohibicions anteriors aniran referides únicament a la persona titular del contracte.

La persona o conjunt de persones que viuen i gaudeixen d’un habitatge de manera habitual i permanent i amb vocació d’estabilitat, i que estiguen empadronades en l’habitatge, amb independència de la relació existent entre totes elles. 


Quan en la sol·licitud figuren persones no empadronades en l’habitatge o en el certificat d’empadronament vigent apareixen persones no incloses en la sol·licitud i no s’esmene la discrepància durant el termini concedit a aquest efecte, s’entendrà que s’ha desistit de la sol·licitud, llevat que s’acredite després de requeriment i per mitjà de certificat municipal que aquestes persones no resideixen en l’habitatge o que han sol·licitat la baixa en el padró municipal abans de la data de sol·licitud de l’ajuda, o bé que acrediten no disposar del dret d’ús de l’habitatge. 


En cas de contractes d’arrendament amb diverses persones titulars, totes elles hauran de constar com a membres de la unitat de convivència i figurar com a tals en la sol·licitud, llevat que acrediten documentalment no tindre atribuït el dret d’arrendament.

 
En els casos de separació o divorci, els menors en règim de custòdia compartida es consideraran integrants de cada una de les unitats de convivència dels seus progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establida.


En cap cas una mateixa persona pot formar part de dues unitats de convivència distintes, excepte en el supòsit previst en l’apartat anterior. 


A l’efecte de lloguer o cessió d’ús d’una habitació, es tindran en compte els mateixos requisits únicament en relació amb la persona arrendatària o cessionària.

No, només es podrà presentar 1 sol·licitud per habitatge o habitació, per la qual cosa, si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per a un mateix habitatge o habitació, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades, mantenint-se com a única sol·licitud la presentada en últim lloc.

Juntament amb la sol·licitud, s'aportarà a més:


a) Còpia completa del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge o contracte de cessió d'ús o d'arrendament d'una habitació amb menció expressa de l'import del lloguer o del preu de la cessió, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les seues pàgines formalitzat en els termes indicats en la base quarta, apartat 1, b) i c). En cas d'existir més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'aportaran tots ells.


Així mateix, s'aportarà la referència cadastral de l'habitatge individualitzat. En el cas que no existira la referència cadastral individualitzada de l'habitatge arrendat, el sol·licitant haurà d'aportar a l'expedient certificat emés per la Gerència Territorial del Cadastre o la referència cadastral del sòl o de la finca en què es troba l'habitatge, complementats, si és el cas, amb la informació addicional necessària que permeta verificar la identificació de l'habitatge. 


b) En el cas de lloguer o cessió d'ús d'habitació, Certificació o Nota simple expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de la propietat i descripció de l'habitatge on conste el nombre d'habitacions existents. 


c) Certificat col·lectiu o volant únic d'empadronament vigent en el moment de la sol·licitud que acredite les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o cessió. El document haurà de ser únic per habitatge, incloent a totes les persones que figuren empadronades en la mateixa en aquesta data, siguen o no titulars del contracte d'arrendament, estos últims, en tot cas, i serà de necessària aportació pel peticionari de l'ajuda.

Quan alguna de les persones que apareguen incloses en el volant únic d'empadronament no haguera sigut inclosa pel sol·licitant en la unitat de convivència declarada en la seua sol·licitud haurà d'aportar-se certificat municipal acreditatiu que aquestes persones no resideixen en l'habitatge o que han sol·licitat la baixa en el padró municipal amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, o bé que acredite no disposar del dret d'ús de l'habitatge. 


Quan la persona peticionària de l'ajuda ostentara la custòdia compartida de fills o filles menors i, per tal motiu només estigueren empadronats en una dels habitatges dels progenitors i no en la de l'altre, haurà d'acompanyar-se, a més, la sentència o resolució judicial que acredite el règim de custòdia assignat respecte de tals menors, que es consideraran integrats en la unitat de convivència de cadascun dels progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establit.


Per al cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, haurà d'aportar-se certificat que acredite l'empadronament del titular del contracte en l'habitatge de la qual forma part l'habitació amb data anterior o simultània a la sol·licitud de l'ajuda.


d) Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer o del preu de la cessió en ús, tant per al cas d'habitatge o habitació, en els termes establits en la Base Quinzena, corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a 1 de gener de 2023 fins a la data en la qual se sol·licita l'ajuda, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s'acreditarà el pagament des de l'inici del contracte, sent la presentació d'estos rebuts obligatòria juntament amb la sol·licitud.


e) Únicament en el cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o canvi de número de compte bancària, haurà de presentar l'Imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en la qual es farà l'ingrés de les ajudes. L'alta o modificació del compte bancari podrà ser tramitat de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, tràmit PROPER, (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648).


En el cas que la persona peticionària de l'ajuda o integrant de la unitat de convivència, segons els casos, es trobara inclosa en algun dels grups d'especial atenció, s'assenyalarà aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud. L'Administració comprovarà d'ofici els extrems esmentats a través de les plataformes d'interoperabilitat amb altres administracions públiques en els supòsits que s'indiquen en la sol·licitud. En els altres casos en què l'Administració no tinga accés per via telemàtica a la informació necessària o no s'autoritze l'Administració a la seua obtenció en els termes assenyalats amb anterioritat, correspon al sol·licitant justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció mitjançant la presentació de la següent documentació:
a) Sol·licituds presentades per persones afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament que hagen tingut lloc en els últims 5 anys: la documentació bancària o judicial que així ho acredite.


b) Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de Família Monoparental amb fills : certificat expedit segons el que s'estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana, sempre que no existisca pensió compensatòria, ni segon progenitor que aporte ingressos.


c) Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: Títol de Família Nombrosa.


d) Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància. 


e) Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.


f) Sol·licituds presentades per persones joves extutelades procedents del sistema de protecció pública de la infància i l'adolescència: Resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. 


g) Sol·licituds presentades per persones exconvictes: documentació expedida per l'autoritat competent acreditativa d'esta circumstància.


h) Sol·licituds presentades per persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques en els últims 5 anys: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.


i) Sol·licituds presentades per persones o unitats de convivència en les quals existisca alguna persona amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva, amb un grau de discapacitat declarat igual o superior al 33 per 100: Certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu d'este extrem, o una altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.


j) Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.


k) Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament al seu càrrec: documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.


l) Persones que visquen soles els ingressos de les quals estiguen constituïts, únicament, per prestacions a càrrec de les administracions públiques i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM: Declaració responsable en relació amb esta circumstància. 


En el cas que la persona sol·licitant o alguna persona integrant de la unitat de convivència manifeste oposició expressa al fet que l'administració de la Generalitat recapte a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, a la consulta de dades amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cas de persones no obligades a presentar declaració d'IRPF, haurà d'acompanyar-se de la documentació a què fa referència la Base Tretzena 2.


La citada documentació s'aportarà preferentment, a través del tràmit telemàtic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, o en qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 

Segueix les instruccions d'este enllaç.

Si tens certificat digital o cl@ve permanent, podràs adjuntar-la en aquest enllaç en l'apartat ESMENA/APORTACIÓ.

Si no tens certificat digital, t'aconsellem que ho entregues en l'organisme on vas tramitar la sol·licitud o al servei territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent a la teua província o en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si tinguera problemes amb el tràmit telemàtic, seguisca les instruccions d'aques enllaç.