Pla Conviure

Pla Conviure

           

 Audiència i informació pública

 

 Ordre de bases pendent de publicació: la informació ací mostrada pot patir canvis

 

 Vídeo de Presentació de l'ajuda

 Descarga de la presentació

 

 ORDRE 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021

 

Extracte de l'Ordre 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021

  • Llistats de sol·licituds i inconvenients      

    • Publicació web llistat  de sol·licituds e inconvenients ajudes "Pla Conviure" 2021 - DATA: 07/09/2021

    •  

              Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

              Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

              Llistat de sol·licituds de la província de València

El termini màxim per a l'esmena d'objeccions conclou el dia 21 de setembre de 2021 inclusivament.

 

  • RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D'AJUDES PLA CONVIURE 2021 (DOGV nº 9250 de cinc de gener de 2022)
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el pla «Conviure», i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021.
 
  • LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Conciure CONCEDIDES
ALACANT        CASTELLÓ        VALENCIA
 
  • LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Conviure DENEGADES
ALACANT        CASTELLÓ        VALENCIA
 

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ

TRÀMIT

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Per a sol·licitar la participació en aquest programa d'ajudes és obligatòria el lliurament de les Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehablitación de l'entorn construït que a continuació pot descarregar-se. És per això recomanable emplenar-la amb la suficient antelació.

Pot addicionalment lliurar-se una estratègia de rehabilitació de major abast seguint models com l'Agenda Urbana Espanyola. Aquest document té caràcter voluntari i serà avaluat seguint els criteris d'adjudicació fixats en l'ordre de bases de l'ajuda.

Preguntes freqüents

En relació a les ajudes Pla Conviure, a què es refereix quan la seua Base Vuitena parla de "finalitats socials"?

L'expressió "finalitats socials" que s'arreplega en la Base Octava del Pla Conviure, no pretén matisar o limitar el que s'estableix per la Base Segona, que en el seu apartat a. defineix com a actuacions subvencionables: "a) Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni municipal de caràcter social, administratiu, de serveis, cultural o històric...". D'aquesta manera, la Base Segona caracteritza l'edifici pel seu ús i qualitats, i l'Octava assegura la finalitat social de la subvenció.


La convocatòria del Pla Conviure contempla la creació de parcs, remodelació d'aquests, zones enjardinades i asfaltat o reasfaltado de carrers?

Responent a la seua consulta, les actuacions subvencionables es defineixen en la base Segona de la convocatòria Pla Conviure, ORDRE 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla  Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021.

Concretament, referint-nos a espais públics les actuacions subvencionables s'arrepleguen en l'apartat b: "b) Adequació de l'entorn construït mitjançant l'actuació en espais públics com a carrers, places o zones d'esplai i esbarjo".

 

En relació a les actuacions subvencionables. L'àmbit d'aplicació de les actuacions es limita al nucli urbà (siga edifici o espai públic) i queden foren tots els immobles i entorns del sòl no urbà, com pot ser elements patrimonials que es troben en sòl no urbanitzable (rústic)?

L'ORDRE 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021, no nega la possibilitat que una actuació siga subvencionable pel fet de trobar-se o no integrada en un nucli urbà o per la classificació del sòl en el qual es troba.


Una Diputació pot ser beneficiària de les ajudes del Pla Conviure?

Una Diputació, com a titular de l'immoble i promotor de l'actuació, sí que podria sol·licitar les subvencions previstes en la convocatòria.

 

Entre la documentació que s'ha d'aportar per a la sol·licitud d'ajudes del Pla Conviure està "l'imprès normalitzat de sol·licitud". On puc descarregar-ho?

L'imprès de sol·licitud el genera el propi tràmit telemàtic.


És necessari signar un conveni per a accedir a la convocatòria?

No és necessari cap conveni, es tracta d'una concurrència competitiva. Publicades les bases i la convocatòria s'ha de realitzar la sol·licitud aportant la documentació. Entre la documentació s'haurà de presentar les fitxes del pla estratègic municipal d'actuacions. Es baremarà i posteriorment es publicarà la relació de concedits.

Cada Ajuntament només podrà presentar una sol·licitud.


Poden sol·licitar aquesta ajuda associacions que compten amb una cessió d'ús i activitats en espais de titularitat pública per a la rehabilitació d'aqueix espai?

No és possible. Només podria l'Ajuntament o el seu representant legal. L'associació no representa a l'Ajuntament.

 

Es pot derrocar un edifici i alçar un edifici de nova planta?

Aquestes ajudes tenen com a prioritat la recuperació del patrimoni construït. Per tant, les actuacions de renovació s'entenen com una excepció i hauran de justificar, de manera exhaustiva, la impossibilitat de realitzar la rehabilitació de l'edifici. Sobre aquest tema, no serà suficient justificar únicament l'avantatge econòmic de renovar enfront de rehabilitar.

 

Puc sol·licitar el Pla Conviure per a immobles municipals destinats a ús habitatge?

El Pla Conviure està prioritàriament destinat a les actuacions de rehabilitació d'immobles de patrimoni municipal que vagen a destinar-se a ús públic no residencial. Les actuacions en habitatges o edificis d'habitatges per a posteriorment destinar-los a habitatges de lloguer amb finalitats socials poden acollir-se al "Pla Recuperem Llars" regulat en  l'ORDRE 6/2021, de 17 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla «Recuperem llars» i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021.


Podem en aquesta primera convocatòria plantejar la compra de l'immoble i l'any que ve plantejar l'adequació o ha de ser l'adquisició de l'immoble i l'adequació en la mateixa convocatòria?

Ha de sol·licitar-se tota l'actuació conjunta, que disposa de 36 mesos per a la seua realització des de la publicació de la resolució. La proposta de sol·licitud d'adquisició i rehabilitació en convocatòries diferents no és possible en aquest supòsit, i en qualsevol cas està assegurada la concessió d'ajudes en totes dues convocatòries.

Ha de tenir-se en compte que aquesta línia d'ajudes va especialment dirigida a la rehabilitació, no a l'adquisició; l'adquisició pot ser part del cost subvencionable d'una actuació.


M'agradaria saber si la compra i instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol seria una actuació subvencionable dins del Pla Conviure.

L'ORDRE 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021, defineix les actuacions subvencionables en la seua Base Segona, entre les quals es troben actuacions de "adequació de l'entorn construït mitjançant l'actuació en espais públics com a carrers, places o zones d'esplai i esbarjo" , i no nega la possibilitat que siga subvencionable per trobar-se o no integrada en un nucli urbà o per la classificació urbanística del sòl.

En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que el Pla Conviure segueix un procediment de concurrència competitiva, per al que es determinarà la prioritat de les sol·licituds seguint els criteris d'adjudicació establits en la seua Base Desena.


Per a demanar la subvenció de diverses actuacions, inclosa l'estratègia és necessari tenir elaborada l'estratègia?

En aquesta convocatòria s'ha de demanar la subvenció de l'estratègia i en pròximes.convocatòries les subvencions per a les actuacions?

No és imprescindible tenir redactada l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. De fet, la seua elaboración pot tenir la consideració d'actuació subvencionable.

En aquesta convocatòria es pot sol·licitar la subvenció per a les actuacions que es defineixen en la Base Segona. Actuacions subvencionables.
 

Quant a les obligacions de les parts beneficiàries les Bases esmenten que s'han de redactar projectes i licitar les obres atesa la Guia verda, on podríem descarregar-la per a veure les seues normes exactament?

L'enllaç per a descàrrega de la Guia Verda és el següent: https://guiaverda.gva.es/es
 

Com saber si el municipi disposa d'un Pla estratègic municipal de regeneració urbana prèviament delimitada?

Si el municipi disposara d'un pla estratègic és perquè l'hauria redactat, així que si no té constància és quasi segur que no té pla. Es recomana la visualització de la presentació perquè l'única cosa que és obligatori és l'aportació de les fitxes per a l'estratègia, que es troben en la web

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-conviureLa redacció de les fitxes està coberta amb els 3.000€ de subvenció bàsica encara que no s'obtinga l'ajuda total?

Als sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, fins i tot el document de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació els, els correspondrà una subvenció màxima de 3.000 €.

 

En l'emplenament de les fitxes obligatòries. Cal indicar tota la informació sobre el municipi o només cal assenyalar el patrimoni que es pretén rehabilitar amb la sol·licitud de les ajudes?


S'ha de delimitar un entorn més ampli, que pot ser discontinu, que l'actuació a realitzar per a la que es pretén sol·licitar l'ajuda, de manera que aquest entorn també incloga la intervenció a dur a terme mitjançant aquesta ajuda.


Per a la sol·licitud de l'ajuda és necessari la presentació de totes les fitxes de l'estratègia local o és suficient presentar la fitxa de l'àmbit sobre el qual es pretén actuar?

Sí que és necessari emplenar en la mesura del possible totes les fitxes de l'estratègia.


Respecte a l'elaboració de l'estratègia local, seria vàlida si incloguera la suma de les fitxes dels diferents àmbits sobre els quals es desitja actuar?


Aqueix plantejament és invers a la lògica de la convocatòria: l'estratègia no és una acumulació d'actuacions; una estratègia local és la que justifica les actuacions.
Ara bé, si no es disposa encara de l'estratègia, la convocatòria preveu que se sol·liciten ajudes per a actuacions, entre elles, l'elaboració de l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït.


Per a emplenar les fitxes, quin seria l'àmbit?, només l'immoble?, l'entorn en el qual es troba l'immoble?

Cal presentar en qualsevol cas les fitxes?

Les bases i convocatòria del Pla Conviure es refereixen a una "Estratègia local de rehabilitació" i les fitxes són les bases d'aquesta estratègia, per tant el seu àmbit no té perquè limitar-se a l'entorn de l'edifici on es té programada una actuació; més aviat l'estratègia haguera d'abastar un àmbit on s'inclouen diferents accions la materialització de les quals es pot concretar mitjançant una o diverses actuacions, i aqueixa o aqueixes actuacions podrien ser subvencionables en els termes previstos en la Base Segona de la convocatòria.

Tal com s'arreplega en la Base Novena. Presentació de les sol·licituds de la convocatòria del Pla Conviure s'ha d'aportar per a la sol·licitud de les ajudes: "c) Document en format Excel i PDF signat digitalment de les fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, d'acord amb el model disponible en la pàgina web de la Conselleria".

 

Estic preparant la documentació per a presentar la sol·licitud al Pla Conviure i tinc problemes per a emplenar les fitxes, aquestes estan bloquejades i desconec com puc inserir imatges, plans i algunes dades.

S'ha de descarregar l'arxiu i activar la "habilitació del contingut" abans de treballar amb les fitxes.


En les fitxes, en "l'etapa IIc", pel fet que l'arxiu està protegit, no es pot realitzar cap ampliació/desplegue de les caselles per a poder afegir més edificis municipals. Com hauria d'indicar-ho en el cas que no em deixe ampliar?

S'ha de treballar amb les fitxes comprovant prèviament que està activada la "habilitació del contingut".

Una vegada habilitat el contingut podrà definir un nombre d'edificis comprès entre 5 i 30.

També cal recordar que es poden produir problemes en treballar amb versions anteriors a Excel 2017.


En la fulla Excel mitjançant la qual s'elaboren les fitxes base de l'estratègia, es produeix una fallada en la fulla "Etapa III.a", ja que el desplegable del **DAFO al qual dóna resposta l'acció està en blanc i tampoc es genera la taula d'Objectius Estratègics, Objectius Específics, Línies d'Actuació i Accions.

Perquè apareguen els DAFO en la fulla Etapa III.a, hem hagut de seleccionar prèviament aquests en la fulla Etapa II.h.

També cal aclarir que les línies d'actuació de la fulla Etapa III.a, es autocompletan després d'emplenar la fulla Etapa III.a_.

En el cost subvencionable s'inclou també l'IVA no recuperable?

Els impostos indirectes o l'IVA es consideraran part del cost subvencionables quan no siguen susceptibles de recuperació o compensació.


Dins del concepte d'adquisició es poden incloure i subvencionar les despeses de la compra?

Dins del cost d'adquisició poden considerar-se les despeses legalment establides que hagen de ser satisfets necessàriament pel comprador per a formalitzar la compravenda.

 

El percentatge de finançament s'aplica al pressupost protegible independentment de si aconsegueix o no el topall?

El percentatge finançable atén la suma dels pressupostos protegibles de l'actuació, que no poden sobrepassar els màxims previstos en l'Ordre.


Sobre la despesa en les fitxes per a l'elaboració de l'estratègia, aquesta despesa es realitza a compte en la fase de sol·licitud, però se subvencionarà de totes maneres, tant si es concedeix les ajudes per a l'obra com si no?; es requerirà també l'elaboració de l'estratègia?

Tots els sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, fins i tot el document de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació, podran rebre una subvenció per un import màxim de 3.000,00 euros. És a dir, podria donar-se el cas que l'actuació sol·licitada no obtinga subvenció però, complint les condicions apuntades anteriorment, sí la subvenció bàsica definida en el punt 2.a de la Base Sisena. Pressupost protegible màxim i quantia de les ajudes.

De no disposar de l'estratègia, la convocatòria exigeix l'aportació de les fitxes "base d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït".

La redacció de l'estratègia té la consideració d'actuació subvencionable; si es redactarà, es pot sol·licitar la subvenció corresponent al seu cost de redacció.

Per a resoldre dubtes pot posar-se en contacte en: placonviure@gva.es