Informe d'Avaluació de l'Edifici Comunitat Valenciana (IEE.CV)

Informe d'Avaluació de l'Edifici Comunitat Valenciana (IEE.CV)


 

 

GESIEE

S'habilita la nova aplicació informàtica en línia d'elaboració, registre i gestió de IEEV. CV a través del següent enllaç: gesiee.gva.es

Descàrrega la Guia d'inspecció i Manual de l'aplicació GESIEE en el següent enllaç. (Document Reconegut DRD 08/23)

A partir de l'1 d'agost de 2023 únicament es podran redactar i registrar IEEV.CV amb l'aplicació GESIEE.

Per a incidències informàtiques pot contactar amb SAU DEP a través del telèfon 963 866 010 o a través del correu saudep@gva.es

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE MIGRACIÓ D'EXPEDIENTS D'ICENET A GESIEE.

Aprofitant l'entrada en funcionament i el procés de migració del conjunt d'informes a la nova aplicació ha sigut necessari una regularització d'expedients, requerint-se de manera massiva l'esmena únicament a aquells IEEV.CV pendents de validació perquè presenten deficiències i camps incomplets. Així doncs, aquells IEEV.CV que estaven validats correctament s'han migrat sense problemes i sense necessitat de nous requeriments al personal tècnic redactor.

Respecte a la petició de noves dades addicionals a les objeccions que es van sol·licitar en el seu moment, s'està implementant el bloqueig d'aquesta exigència en l'aplicació per als expedients objecte de migració que tinguen objeccions pendents d'esmenar, la qual estarà disponible a partir del dia 19 de setembre. Per tant, a partir d'aqueix moment el personal tècnic redactor haurà d'accedir a GESIEE per a esmenar únicament les deficiències que es van requerir en l'anterior aplicació i que ha rebut en la corresponent notificació, sense necessitat d'emplenar més dades dels estrictament necessaris, perquè d'aquesta manera l'informe tinga validesa.

 

Què és el IEEV.CV?

L'informe d'avaluació de l'edifici d'habitatges és un document que descriu les característiques constructives dels elements comuns d'un edifici existent indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d'accessibilitat i eficiència energètica, assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d'habitabilitat detectades, amb la finalitat d'advertir sobre elles i orientar les accions necessàries per a mantindre l'adequat estat de conservació.

És per tant l'instrument més eficaç del qual disposem a la Comunitat Valenciana per a diagnosticar l'estat del parc construït d'habitatges, anticipar les actuacions d'urgència, permetre escometre operacions de manteniment i obres de rehabilitació i, fins i tot, propiciar la seua adaptació a les necessitats actuals d'accessibilitat i eficiència energètica. D'ací ve que el compliment de la seua obligatorietat siga considerat prioritari.

 

Quan és necessari el IEEV.CV?

Les persones propietàries d'edificis de tipologia residencial d'habitatge, tant unifamiliars com plurifamiliars, hauran de promoure la realització de l'informe IEEV.CV i la seua inscripció en el Registre autonòmic en els següents suposats:

1.- Quan l'edifici amb ús habitatge tinga una antiguitat superior a 50 anys.

2.- Quan les persones propietàries de l'edifici d'habitatges, unifamiliar o plurifamiliar, pretenguen acollir-se a programes públics d'ajudes per al foment de la rehabilitació, independentment de l'antiguitat d'aquest.

 

Qui té l'obligació de disposar de IEEV.CV?

L'obligació formal de disposar de la IEEV.CV i costejar la seua realització recaurà sobre les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l'immoble. En el cas d'edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal serà la comunitat de persones propietàries la responsable del compliment d'aquesta obligació.

 

Durant quant temps té validesa un IEEV.CV?

El IEEV.CV tindrà una validesa de 10 anys, des de la data de presentació telemàtica. La propietat haurà de presentar un nou IEEV.CV abans de la finalització d'aquest termini. Les persones propietàries d'edificis que no disposen de IEEV.CV estant obligades a això, incorreran en infracció urbanística.

 

Què he de fer si soc persona propietària i tinc l'obligació de realitzar la IEEV.CV?

Ha de contactar amb personal tècnic competent, en aquest cas arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, aparellador/a o enginyer/a de l'edificació i ell/a ho assessorarà en els tràmits a realitzar i serà l'encarregat de dur a terme la redacció de la IEEV. CV. D'acord amb el Decret 53/2018, del 27 d'abril, del Consell el procediment és el següent:

  • El tècnic contractat per la propietat realitzarà una visita d'inspecció en l'edifici, plurifamiliar o unifamiliar, realitzant una avaluació de l'estat de conservació per a identificar les lesions i símptomes, així com el nivell d'importància dels danys i les actuacions de manteniment en els elements comuns, efectuarà també una avaluació de l'accessibilitat i una avaluació energètica.
  • Realitzada la visita i amb les dades recopilades el tècnic redactarà l'informe d'avaluació de l'edifici i el registrarà en el Registre Autonòmic habilitat a aquest efecte.
  • El tècnic li farà lliurament de l'informe i del justificant de registre.
  • Aquest informe té una validesa de 10 anys des de la data de registre.

 

 

Si he realitzat una REHABILITACIÓ INTEGRAL del meu edifici, tinc l'obligació de fer la IEEV.CV?

Sí. La informació sobre l'any de construcció de l'edifici s'obté de les dades que consten en el Cadastre immobiliari.
De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 3.2 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, es prendrà com a data de construcció de l'immoble la que figura en la informació cadastral, llevat que es justifique documentalment una altra data de finalització de la construcció diferent de la reflectida en el cadastre. 
En cas de rehabilitació integral, parcial o de qualsevol índole no s'actualitza la data de construcció pel qual en cap cas s'eximeix de realitzar el IEEV.CV, tenint les persones propietàries d'aquests edificis l'obligació de disposar d'aquest.
 

Per a qualsevol dubte o consulta, pot contactar amb l'adreça de correu electrònic: incidència_iee@gva.es.