Visualització de contingut web

Informe d'Avaluació de l'Edifici Comunitat Valenciana (IEE.CV)

 

Què és l'IEEV. CV? 

L' informe d' avaluació de l' edifici d' habitatges és un document que descriu les característiques constructives dels elements comuns d' un edifici existent indicant el seu estat de conservació, les seves condicions d' accessibilitat i eficiència energètica, assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d' habitabilitat detectades, per tal d' advertir sobre elles i orientar les accions necessàries per mantenir l' adequat estat de conservació. És per tant l'instrument més eficaç de què disposem a la Comunitat Valenciana per a diagnosticar l'estat del parc construït d'habitatges, anticipar les actuacions d'urgència, permetre escometre operacions de manteniment i obres de rehabilitació i, fins i tot, propiciar la seua adaptació a les necessitats actuals d'accessibilitat i eficiència energètica. Per aquest motiu, el compliment de la seua obligatorietat es considera prioritari.

 

Quan és necessari l'IEEV. CV?

Les persones propietàries d' edificis de tipologia residencial d' habitatge, tant unifamiliars com plurifamiliars, hauran de promoure la realització de l' informe IEEV. CV i la seua inscripció en el Registre autonòmic en els supòsits següents:

1.- Quan l' edifici amb ús habitatge tinga una antiguitat superior a 50 anys.

2.- Quan les persones propietàries de l' edifici d' habitatges, unifamiliar o plurifamiliar, pretenguen acollir-se a programes públics d' ajudes per al foment de la rehabilitació, independentment de l' antiguitat del mateix.

 

Qui  l'obligació de disposar d'IEEV. CV?

L' obligació formal de disposar de l' IEEV. CV i costejar la seua realització recaurà sobre les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l'immoble. En el cas d' edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal serà la comunitat de persones propietàries la responsable del compliment d' aquesta obligació.

 

Durant quant temps validesa un IEEV. CV?

L' IEEV. CV tindrà una validesa de 10 anys, des de la data de presentació telemàtica. La propietat haurà de presentar un nou IEEV. CV abans de la finalització d' aquest termini. Les persones propietàries d' edificis que no disposen d' IEEV. CV estant obligades a això, incorreran en infracció urbanística.
 

Què he de fer si sóc persona propietària i tinc l'obligació de realitzar l'IEEV. CV?

Ha de contactar amb un personal tècnic competent, en aquest cas arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o aparellador/a, i ell li indicarà els tràmits a realitzar. D'acord amb el Decret 53/2018, del 27 d'abril, del Consell el procediment és el següent:
 
  • El tècnic que contracte la propietat realitzarà una visita d' inspecció a l' immoble, realitzant una avaluació de l' estat de conservació per identificar les lesions i símptomes, així com el nivell d' importància dels danys i les actuacions de manteniment en els elements comuns, efectuarà també una avaluació de l' accessibilitat i una avaluació energètica.
  • Realitzada la visita i amb les dades recopilades el tècnic redactarà un informe i el registrarà en el Registre Autonòmic habilitat a l'efecte.
  • El tècnic li farà lliurament de l' informe i del justificant de registre.
  • Aquest informe una validesa de 10 anys des de la data de registre.

 

Per  a qualsevol dubte o consulta, pot contactar al telèfon 96 1208330 o a l'adreça de correu electrònic: incidencia_iee@gva.es.