Ayudas implantación del IEEV.CV 2021

Ayudas implantación del IEEV.CV 2021

 

                         

                                                                                                           

                                    

ORDRE 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV). [2021/4296]

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV). 

 

 

AVIS

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REALITZACIÓ DE L´ IEEV.CV, INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 30 de juliol de 2021)

A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues diferents modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, conforme a l'indicat en la Base Reguladora Sisena. 4 de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril,, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dimecres 15 de setembre de 2021.

 

Vídeo promoció de l'ajuda

Butlletí difusió de l'ajuda

Descarga de la presentació

Vídeo presentació de l'ajuda (Nota: Hi ha modificacions posteriors, vegeu la Resolució de la publicació)

 

  • Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici IEEV.CV 2021.  (València, 15/09/2021)

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

El termini màxim per a la correcció d'esmenes conclou el dia 29 de setembre de 2021, inclusivament

 

  • RESOLUCIÓ D'AJUDES IEEV.CV. LLISTATS DEFINITIUS

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del director general de Qualitat i Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) i convocades mitjançant la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

 

LLISTATS   DEFINITIUS   D'AJUDES IEEV.CV 2021 CONCEDIDES

ALACANT           CASTELLÓ            VALÈNCIA

 

LLISTATS   DEFINITIUS   D'AJUDES IEEV.CV 2021  DENEGADES

ALACANT           CASTELLÓ            VALÈNCIA

  •  
  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

 

 

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe A

TRÀMIT