Ajudes rehabilitació d´edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Ajudes rehabilitació d´edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Bases 

ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges, del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

 

 

Vídeo de presentació de l'ajuda

Descarga Presentació de l'ajuda

Butlletí difusió

Sol·licitud

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ ‘CONSERVACIÓ, SEGURETAT I ACCESSIBILITAT 2021 INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (30 de setembre de 2021)

Davant la necessitat de compassar les limitades capacitats funcionals d'aquesta Administració per a avaluar el gran nombre de peticions que han suscitat les diferents convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, conforme a l'indicat en la Base Reguladora 14.4 de l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al divendres 3 de desembre de 2021.

Resolució

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, i convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució de 27 de maig de 2021, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla estatal d’habitatge 2018- 2021.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 d’abril de 2022, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges, i convocades per a l’exercici 2021 mitjançant Resolució de 27 de maig de 2021, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla estatal d’habitatge

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes de rehabilitació d'edificis: Conservació, Seguretat i Accessibilitat

 

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es

TRÀMIT

TRÀMIT

Preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes? 
Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge si es tracta d'un edifici d'un sol habitatge i l'autoritzat de la comunitat de propietaris si es tracta d'un edifici plurifamiliar.
 
El propietari d'un habitatge aïllat o adossat pot sol·licitar aquestes ajudes?
Si, i pot incloure l'interior de l'habitatge 
 
Es pot sol·licitar l'ajuda per registre d'entrada en paper?
No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat per la persona autoritzada per la comunitat de propietaris.
 
És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a rehabilitació de façana i un altre any per a la coberta?
Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes pot sol·licitar les ajudes en diferents convocatòries. Això sí, han de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria.
 
S'ha d'estar empadronat en l'habitatge?
Per a les ajudes generals a la comunitat de persones propietàries només s'exigeix l'empadronament en el 50% dels habitatges. No és necessari que ho estiguen totes les persones propietàries. En canvi, per a les ajudes complementàries la persona sol·licitant de l'ajuda sí que ha d'estar empadronada en aquest habitatge.
 
Es té en compte el nivell de renda de la persona sol·licitant?
En les ajudes a la comunitat no influeix el nivell de renda dels propietaris dels habitatges, només es té en compte en el cas de sol·licitar les ajudes complementàries individuals
 
Pot una empresa presentar la sol·licitud?
No, ha de ser una persona autoritzada per la comunitat de persones propietàries.
 
Poden sol·licitar-se després de finalitzada l'obra?
 Si, si ho indica la pròpia convocatòria, pot sol·licitar ajudes, tenint en compte l'inici i fi de l'obra 
 
Se'ns ha concedit l'ajuda, com hem de repartir-la entre tots els propietaris dels habitatges, atés que alguns tenien diversitat funcional, eren majors de 65 anys o tenien ingressos inferiors a 3 vegades el IPREM, raó per la qual, van haver de presentar els models *RHB 90018 i 90019. Com sabem l'import que correspon a cada propietari?
 
Una vegada hagen presentat la sol·licitud de qualificació definitiva i tota la documentació requerida es recalcularà l'ajuda i s'emetrà una resolució amb el desglossament de les ajudes per a cada propietari.
 
 
 
 

 

 

 És necessària la intervenció d'un tècnic competent?
La seua intervenció és necessària per a realitzar el projecte, dirigir l'obra i completar documentació addicional exigida en el tràmit de sol·licitud
 
 L'empresa constructora ha d'estar inscrita en algun organisme?
No és necessari.

Una vegada presentada la sol·licitud pot ampliar-se el pressupost i presentar-lo de nou?
No és possible modificar a posteriori el pressupost presentat en la sol·licitud
 
Si l'import del cost de l'obra es veu incrementat respecte del pressupost presentat en la sol·licitud d'ajudes pot modificar-se l'inicial per a rebre més ajudes?
 L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst

En quant temps cal executar les obres?
Es dona un termini màxim de 24 mesos comptats a partir de publicació de la resolució definitiva de les ajudes.
Aquests terminis podran ser prorrogats pel temps perdut en l'execució de les obres a causa de vagues, raons climatològiques, o qualsevol altra causa de força major, sempre a sol·licitud de l'interessat i que estiga degudament acreditada
 
És possible sol·licitar una bestreta econòmica de l'ajuda per a començar l'obra?
No és possible
 
Les factures poden anar a nom d'una persona propietària d'una dels habitatges?
Les factures i abonaments referents a l'executat en l'obra han d'anar a nom de comunitat de propietaris. Una vegada concedida l'ajuda, s'abona l'import reconegut en el compte de la comunitat i, posteriorment, es reparteixen segons les quotes de participació.
 
Una vegada concedida l'ajuda provisionalment si es decideix no realitzar l'obra d'un dels objectes indicats en la sol·licitud, es pot denegar tota l'ajuda?
Es tindrà en compte només el justificat mitjançant les factures i abonaments. Això sí ha d'aconseguir al mínim pressupost establit en la norma.
 
Si alguna/as factura/s està/n a nom d'una altra de les persones convivents o s'han abonat des d'un altre compte diferent a la del sol·licitant són vàlides?
Les factures han d'abonar-se des del mateix compte bancari del sol·licitant de l'ajuda. 
 
Respecte a la baremació d'expedients, en cas d'igualtat de puntuació com es posiciona l'expedient?
Prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en: ajudesrehabilitacio@gva.es