Visualització de contingut web

Preguntes freqüents

Sol·licitud

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari i pagar-les obres l'inquilí?

 Sí, amb l'autorització de la persona propietària.

Quines reformes inclouen aquestes ajudes?

Les de cuina, bany i accessibilitat a l'interior de l'habitatge i no s'inclouen electrodomèstics

Quines reformes inclouen aquestes ajudes?

Les de cuina, bany i accessibilitat a l'interior de l'habitatge i no s'inclouen electrodomèstics

A l'interior d'un habitatge es pretén lliurar un desnivell amb una cadira elevadora en l'escala o un ascensor, en aquest cas la instal·lació quedaria coberta per les ajudes?

Sí, atés que es tracta d'una millora d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge. En aquests dos últims casos amb l'autorització del primer.

Es poden sol·licitar per registre d'entrada en paper?

No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat pel tècnic autoritzat i en nom del sol·licitant de les ajudes

És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a reforma de cuina i un altre any per als banys?

Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes, pot sol·licitar les ajudes en una altra convocatòria. Això sí, el pressupost protegible ha de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria.


Tècnics col·laboradors

És necessària la intervenció d'un tècnic competent? I, en el seu cas, se li han de pagar els treballs?

Sí, és preceptiva la seua intervenció, per a presentar la documentació i, si així es considera pel sol·licitant de l'ajuda també per a realitzar el projecte de l'actuació i altres tasques necessàries.

Els treballs s'han d'abonar per la persona sol·licitant i poden incloure's en la subvenció.
 

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?

 Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.

 

On podem trobar un tècnic per a sol·licitar les ajudes?

El tècnic ha d'estar prèviament inscrit en el registre, habilitat per a això en la web.

Aquest registre és públic i pot consultar-se en la web. S'actualitza a mesura que es realitzen noves inscripcions.

 

On s'inscriu el tècnic per a sol·licitar les ajudes?

  En l'enllaç de la web://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/renhata

La inscripció no és immediata, ha de ser validada per Conselleria.

 

Com es pot presentar la sol·licitud?

 La sol·licitud la presenta el tècnic col·laborador de *Renhata i únicament per mitjans telemàtics amb el seu propi certificat digital.

 

Una empresa pot ser tècnic col·laborador per a presentar la sol·licitud?

No, ha de ser un tècnic inscrit en el registre.

Pressupost de l'ajuda

Es poden incloure electrodomèstics?

No.

Una vegada presentada la sol·licitud, pot ampliar-se el pressupost?

El pressupost presentat en la sol·licitud no és possible modificar-lo a posteriori.

Com es justifica l'obra executada?

Mitjançant factures a nom de la persona sol·licitant i justificants de les transferències bancàries a l'empresa o professional que figure en les factures. No són vàlids els pagaments en metàl·lic

Una vegada concedida l'ajuda provisionalment, si es decideix no realitzar l'obra d'un dels banys o de la cuina, es pot denegar l'ajuda total?

Es tindrà en compte només el realment executat i justificat mitjançant les factures i abonaments, però ha d'aconseguir el mínim pressupost protegible establit en l'ordre, que són 2.000 euros.

Si unes factures estan a nom d'un altre de les persones convivents o s'han abonat des d'un altre compte diferent a la del sol·licitant, són vàlides?

Totes les factures hauran d'abonar-se des del compte bancari de la persona sol·licitant de l'ajuda.

¿Cómo se puede presentar la justificación de pago de la obra si se está realizando mediante un préstamo y no se ha terminado de pagar la totalidad?

Se ha de presentar el documento de préstamo y la totalidad de los pagos realizados por transferencia bancaria.
 

Tràmits

Pot sol·licitar-se l'ajuda després d'acabada l'obra?

Pot sol·licitar-la tenint en compte l'inici i fi de l'obra indicats en les bases.


Es poden incloure els honoraris i taxes de l'ajuntament en el pressupost?

Els honoraris professionals si amb limitació, les taxes sI.


Les factures poden anar a nom de diferents convivents?

Les factures i abonaments referents a l'executat en l'obra han de correspondre amb la persona sol·licitant de l'ajuda. Les ajudes, si es concedeixen, les rep la persona sol·licitant d'aquestes.


És possible sol·licitar un avançament econòmic de l'ajuda a la Generalitat per a començar l'obra?

No s'atorga avançament

 

Més preguntes

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en:

ajudesrehabilitacio@gva.es