Pla RENHATA

Pla RENHATA

- Bases

- Convocatòria 

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

 

AVIS

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES DEL PLA RENHATA, INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 30 de juliol de 2021)

A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues diferents modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, conforme a l'indicat en la Base Reguladora Tretzena. 3 ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dimecres 8 de setembre de 2021.

Vídeo de presentació de l'ajuda

Descarga de la presentació

Butlletins de difusió

  • Llistats de sol·licituds i inconvenients

  • Publicació web llistat  de sol·licituds e inconvenients RENHATA 2021 - DATA: 08/09/2021

              Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

              Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

              Llistat de sol·licituds de la província de València

 

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 22 de setembre de 2021 inclòs

 

  • RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D'AJUDES PLA RENHATA 2021 (DOGV núm. 9234, 14/12/2021) 

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges i convocades mitjançant Resolució de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla de reforma interior de vivenda, Pla Renhata 2021.

 

  • LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Renhata 2021 CONCEDIDES

ALACANT      CASTELLÓ     VALÈNCIA

 

  • LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Renhata 2021 DENEGADES

ALACANT      CASTELLÓ      VALÈNCIA

 
  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ
 
  • Per a aquelles obres no iniciades o no finalitzades en el moment  de la presentació de la sol·licitud d'ajudes

       Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge  

TRÀMIT

Informació Complementària

Preguntes freqüents

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari i pagar-les obres l'inquilí?

 Sí, amb l'autorització de la persona propietària.

Quines reformes inclouen aquestes ajudes?

Les de cuina, bany i accessibilitat a l'interior de l'habitatge i no s'inclouen electrodomèstics

Quines reformes inclouen aquestes ajudes?

Les de cuina, bany i accessibilitat a l'interior de l'habitatge i no s'inclouen electrodomèstics

A l'interior d'un habitatge es pretén lliurar un desnivell amb una cadira elevadora en l'escala o un ascensor, en aquest cas la instal·lació quedaria coberta per les ajudes?

Sí, atés que es tracta d'una millora d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge. En aquests dos últims casos amb l'autorització del primer.


Es poden sol·licitar per registre d'entrada en paper?

No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat pel tècnic autoritzat i en nom del sol·licitant de les ajudes

És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a reforma de cuina i un altre any per als banys?

Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes, pot sol·licitar les ajudes en una altra convocatòria. Això sí, el pressupost protegible ha de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria.

És necessària la intervenció d'un tècnic competent? I, en el seu cas, se li han de pagar els treballs?

Sí, és preceptiva la seua intervenció, per a presentar la documentació i, si així es considera pel sol·licitant de l'ajuda també per a realitzar el projecte de l'actuació i altres tasques necessàries.

Els treballs s'han d'abonar per la persona sol·licitant i poden incloure's en la subvenció.
 

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?

 Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.

 

On podem trobar un tècnic per a sol·licitar les ajudes?

El tècnic ha d'estar prèviament inscrit en el registre, habilitat per a això en la web.

Aquest registre és públic i pot consultar-se en la web. S'actualitza a mesura que es realitzen noves inscripcions.

 

On s'inscriu el tècnic per a sol·licitar les ajudes?

  En l'enllaç de la web://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/renhata

La inscripció no és immediata, ha de ser validada per Conselleria.

 

Com es pot presentar la sol·licitud?

 La sol·licitud la presenta el tècnic col·laborador de *Renhata i únicament per mitjans telemàtics amb el seu propi certificat digital.

 

Una empresa pot ser tècnic col·laborador per a presentar la sol·licitud?

No, ha de ser un tècnic inscrit en el registre.

Es poden incloure electrodomèstics?

No.

Una vegada presentada la sol·licitud, pot ampliar-se el pressupost?

El pressupost presentat en la sol·licitud no és possible modificar-lo a posteriori.

Com es justifica l'obra executada?

Mitjançant factures a nom de la persona sol·licitant i justificants de les transferències bancàries a l'empresa o professional que figure en les factures. No són vàlids els pagaments en metàl·lic

Una vegada concedida l'ajuda provisionalment, si es decideix no realitzar l'obra d'un dels banys o de la cuina, es pot denegar l'ajuda total?

Es tindrà en compte només el realment executat i justificat mitjançant les factures i abonaments, però ha d'aconseguir el mínim pressupost protegible establit en l'ordre, que són 2.000 euros.

Si unes factures estan a nom d'un altre de les persones convivents o s'han abonat des d'un altre compte diferent a la del sol·licitant, són vàlides?

Totes les factures hauran d'abonar-se des del compte bancari de la persona sol·licitant de l'ajuda.

¿Cómo se puede presentar la justificación de pago de la obra si se está realizando mediante un préstamo y no se ha terminado de pagar la totalidad?

Se ha de presentar el documento de préstamo y la totalidad de los pagos realizados por transferencia bancaria.
 

Pot sol·licitar-se l'ajuda després d'acabada l'obra?

Pot sol·licitar-la tenint en compte l'inici i fi de l'obra indicats en les bases.


Es poden incloure els honoraris i taxes de l'ajuntament en el pressupost?

Els honoraris professionals si amb limitació, les taxes sI.


Les factures poden anar a nom de diferents convivents?

Les factures i abonaments referents a l'executat en l'obra han de correspondre amb la persona sol·licitant de l'ajuda. Les ajudes, si es concedeixen, les rep la persona sol·licitant d'aquestes.


És possible sol·licitar un avançament econòmic de l'ajuda a la Generalitat per a començar l'obra?

No s'atorga avançament

 

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en:

ajudesrehabilitacio@gva.es