Funcions

Funcions

Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica 

La Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de qualitat en l'edificació, amb especial atenció a l'eco-innovació constructiva i a l'arquitectura sostenible resilient, per a contribuir a un model energètic sostenible i a una economia baixa en carboni. 

De la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica depenen els centres directius següents: 

a) Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

b) Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció

 

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica 

La Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'arquitectura i qualitat en l'edificació, rehabilitació del parc edificat, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l'accessibilitat i a l'eficiència energètica, així com la formació per a l'ocupació verda lligada a aquestes actuacions.

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció 

La Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de foment de l'eco-disseny, sistemes de gestió ambiental, compra pública verda, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l'àmbit de la construcció; així com la col·laboració amb el departament competent en matèria de medi ambient per a la gestió i reciclatge de residus de la construcció i demolició.