Cursos IVAP

Cursos IVAP

INSTITUT VALENCIÀ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (IVAP)

L'organisme amb funcions de formació, actualització i perfeccionament del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat, elabora i executa un Pla de Formació del personal de la Generalitat Valenciana en matèria BIM. Actualment, l'IVAP imparteix dos cursos en matèria BIM, nivell I i II.

 

El personal tècnic de la GVA que participe en els contractes d'obres (art. 13 LCSP), contractes de concessió d'obres (Art. 14 LCSP) i contractes de concessió de serveis (Art. 15 LCSP), contractes de serveis (art. 17 LCSP) i concursos de projectes ( art. 183 et seq. LCSP) relacionats amb les fases de disseny, construcció o gestió i manteniment d'edificis, haurà de conéixer tots els processos associats a aquesta metodologia i disposar dels coneixements suficients per a dur a terme els controls de qualitat pertinents. En particular, és essencial que el personal tècnic de la GVA que exercisca les funcions de preparació i elaboració de plecs de contractes, control i seguiment de contractes, redacció o supervisió de projectes, control, seguiment i direcció d'obres, i gestió d'actius, compte amb el nivell de maduresa BIM suficient.

CURSOS