Manual casos pràctics - Arquitectura

Manual de casos pràctics BIM

Presentación manual casos prácticos

El Manual de casos pràctics BIM. Aplicació dels requeriments BIM, en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat Valenciana és un dels objectius de l'Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana per a aconseguir l'estandardització de l'entorn de treball i la digitalització dels processos de disseny, construcció i gestió i manteniment d'edificis.

El present Manual de casos pràctics BIM oferix diferents ferramentes que ajuden a l'aplicació dels Requeriments BIM en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat Valenciana i a la comprensió i gestió de dades en un entorn BIM.

Els casos pràctics BIM inclouen un model d'informació digital, denominat BIM City que integra diverses tipologies d'edificis de l'àmbit de l'edificació de la Generalitat Valenciana. Cadascun dels models compta amb un nivell de definició diferent i inclouen paràmetres que s'ajusten als usos BIM definits en els Requeriments BIM en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat Valenciana.

El contingut del Manual de casos pràctics BIM es compon dels següents recursos consultables en esta web:

  • Model d'informació digital BIM City.

  • Taules de dades obtingudes dels models: quadre de superfícies i quadre de costos (pressupost).

  • Vídeos tutorials explicatius dels processos derivats dels Requeriments BIM.

A continuació, es poden descarregar els fulls de càlcul que contenen un exemple de les dades de les superfícies i del pressupost que es poden extraure de cadascun dels models de BIM City, seguint els passos explicatius dels vídeos tutorials disponibles al final d'este portal web.

Model BIM City

DESCAREGA MODELS .IFC

Enquesta d´avaluació

Enquesta d´avaluació

Amb la finalitat que el Manual de Casos Pràctics BIM de la GVA i la resta de documents associats aconseguisquen complir el seu objectiu com a ferramenta de consulta per a la correcta aplicació dels requisits BIM de la GVA, es va generar una enquesta d'avaluació per a poder quantificar el grau de comprensió dels documents que va ser difosa entre els usuaris a fi d'arreplegar les possibles aportacions o opinions que pogueren tindre els mateixos. L'enquesta es va plantejar anònima i es va poder accedir a ella a través del portal web BIM de la GVA per un període d'un mes des del 12 de març al 12 d'abril de 2024.

Després de la finalització d'este període es van recaptar els resultats dels quals es desprén la següent anàlisi a partir de la participació del personal tècnic de la GVA i d'institucions públiques i empreses privades vinculades al sector de la construcció i involucrades en la implantació de la metodologia BIM en el seu àmbit respectiu.

El primer objectiu era conéixer el grau de satisfacció i comprensió de les persones usuàries respecte dels recursos presentats en el portal web. La resposta ha sigut, en termes generals, positiva, sempre atés el nivell de coneixement i familiarització amb la metodologia BIM i la seua aplicació.
El segon objectiu era recopilar aquelles valoracions i suggeriments que ajudaren a millorar els materials publicats en la web. Realitzat l'estudi de les recomanacions efectuades i de les propostes plantejades, s'han fet canvis en el Manual. La resta de les qüestions traslladades sobrepassen l'abast actual del Manual pel que s'aniran incorporant gradual i proporcionalment a l'increment de maduresa BIM de la GVA en futures publicacions o ampliacions dels recursos en el portal web BIM de la GVA.