Requeriments BIM GVA - Arquitectura

Requeriments BIM GVA

Requerimientos BIM GVA 3

Requerimientos BIM GVA 2

Els documents annexos que integren els Requeriments BIM de la Generalitat Valenciana són els següents:

 

Requerimientos BIM GVA 1

A continuació, pot consultar-se el document Requeriments BIM de la Generalitat Valenciana amb els seus annexos. Aquest document conté les directrius, objectius i els “Requisits d'informació” (EIR) establits per la Generalitat Valenciana per a implementar la metodologia BIM en els contractes d'obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament, serveis, mixtos, fins i tot concursos de projectes, celebrats per l'administració pública valenciana i els seus organismes públics en l'àmbit de l'edificació.

Els Requeriments BIM de la Generalitat Valenciana estableixen una base comuna de treball sota la metodologia BIM, per a tots els departaments de la GVA, sense menyscapte que cada departament puga especificar o complementar amb requeriments més concrets en els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars dels seus contractes. A mesura que la Generalitat Valenciana incremente el seu nivell de maduresa BIM, es publicaran noves versions d'aquest document.

El document Requeriments BIM de la Generalitat Valenciana consta dels següents apartats:

Requerimientos BIM GVA 4

PLA D'EXECUCIÓ BIM

PLA D'EXECUCIÓ BIM 1

mmm

El Pla d'Execució BIM (BEP, de l'anglés) és un document contractual acordat pels diferents agents d'un contracte BIM que defineix les pautes i mètodes de treball comú i serveix com a base i guia de treball per a totes les parts.

Com a part dels Requeriment BIM, la Generalitat Valenciana posa a disposició la plantilla del document BEP per a licitadors i adjudicataris de contractes subscrits amb la GVA que utilitzen la metodologia BIM. D'aquesta manera, els agents involucrats en el procés podran definir l'estratègia d'implementació BIM en el contracte d'una manera coherent amb els Requeriments BIM de la GVA. A continuació, es poden descarregar els documents:

CONTACTE

CONTACTE

Qualsevol consulta sobre l'aplicació dels Requeriments BIM de la GVA pot ser dirigida a l'email de contacte estrategiabim@gva.es o al formulari disponible en la següent icona.