Ajudes implantació del IEEV.CV

Ajudes implantació del IEEV.CV


 


 

 

 

Bases

ORDRE 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEE.CV)

 

CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV).

 

 

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV).

 

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual s'incrementa la quantia màxima de la convocatòria regulada mitjançant la Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV)

 

BUTLLETÍ DIFUSIÓ

 

TRÀMIT- SOL·LICITUD

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

 

Sol·licitud

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A la IMPLANTACIÓ DEL IEEV.CV, INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, IMCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 25 de maig de 2022).

A conseqüència del canvi a la nova plataforma informàtica dissenyada per a la tramitació d'aquestes  ajudes s'ha produït una demora en la completa operativitat d'aquesta, produint retards en la revisió de les sol·licituds presentades que al costat de la gran resposta que hi ha hagut en el nombre de peticions, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel qual, conforme a l'indicat en la Base Reguladora  Sisena punt 4 de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dilluns 27 de juny de 2022.

Resolució

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEE.CV), convocades mitjançant la Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica (21-12-2022)

 

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es

Preguntes freqüents

Qui pot presentar la sol·licitud d'ajudes?
Les comunitats de persones propietàries o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial.

Es podrà autoritzar el tècnic redactor del IEE. CV al fet que tramite la sol·licitud telemàtica en el seu nom, en aquest cas s'haurà d'aportar l'imprès de sol·licitud signat per la part beneficiària, sol·licitant de l'ajuda, on conste la citada autorització.

 

Es pot presentar la sol·licitud d'ajudes per a qualsevol IEEV.CV realitzat?
Només per a aquells informes registrats en el Registre autonòmic, amb posterioritat a la data que establisca la convocatòria corresponent
 

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?
Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.


Quin pressupost es presenta?
No cal presentar el pressupost. Es presentarà factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.


Quina documentació cal presentar?

L'establida en la base quarta.

a) Imprès de sol·licitud signat per la part beneficiària o el seu representant.

b) Factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

c) Justificació de la inscripció del IEEV.CV en el Registre a aquest efecte, mitjançant la presentació del justificant.

d) Si escau, acta de la comunitat de persones propietàries on es nomene al representant per a tramitar la sol·licitud d'ajudes i altres actuacions que procedisquen en la gestió de la subvenció.