Preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar les ajudes?


En el cas de comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris haurà de sol·licitar les ajudes un agent o gestor de la rehabilitació, donat d'alta prèviament com a tal.

Si es tracta d'un propietari únic, de l'habitatge o de l'edifici, podrà realitzar la sol·licitud l'interessat, l'agent o gestor de la rehabilitació o la persona a la qual autoritze com a representant.

 

Quina diferència hi ha entre l'agent i el gestor de la rehabilitació?


El gestor de la rehabilitació és la persona física o jurídica amb capacitat tècnica suficient per a realitzar les funcions d'assessorament, seguiment, gestió, elaboració de la documentació i altres funcions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació i tramitació de les subvencions.

L'agent de la rehabilitació, a més de les funcions anteriors, realitzarà pels seus mitjans o contractarà la redacció del projecte i l'execució de l'obra, oferint a la propietat una fórmula “clau en mà”, podent arribar a tenir la consideració de perceptor de les ajudes, amb la fórmula de cessió del dret de cobrament de les ajudes.

 

El propietari d'un habitatge aïllat o adossat pot sol·licitar aquestes ajudes?


Si. Encara que haurà d'optar a sol·licitar les ajudes de rehabilitació d'edificis o les de millora de l'eficiència energètica d'habitatges, però no ambdues.

Les promocions d'habitatges adossats amb elements comuns, que constituïsquen, per tant, una propietat horitzontal amb comunitat de propietaris, per a sol·licitar les ajudes de rehabilitació d'edificis hauran d'actuar sobre la totalitat de la unitat constructiva cadastral. Podent els habitatges individuals accedir únicament a les ajudes a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges.

 

És possible sol·licitar ajudes a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges en un edifici que haja sol·licitat les ajudes a la rehabilitació d'edificis?


En el cas d'edificis plurifamiliars, quan s'haja sol·licitat ajudes a la rehabilitació de l'edifici, els habitatges que realitzen altres millores podran sol·licitar l'ajuda a la millora d'habitatges per als costos no inclosos en l'ajuda a l'edifici.

 

S'ha d'estar empadronat en l'habitatge?


Només en el cas que se sol·liciten ajudes per a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges, aquestes han de ser domicili habitual i permanent dels seus ocupants (propietaris, usufructuaris o arrendataris) en el moment de sol·licitar l'ajuda.

 

Es té en compte el nivell de renda de la persona sol·licitant?


Per a l'ajuda objectiva, tant a nivell d'edifici com d'habitatge, no influeix el nivell de renda dels propietaris dels habitatges. Només es té en compte en el cas de sol·licitar les ajudes personals individuals o complementàries.

 

Poden sol·licitar-se les ajudes una vegada començades o finalitzades les obres?


Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. Però no podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el Certificat Final d'Obra o la d'expedició de l'última factura de les obres.

 

Una vegada esgotat el pressupost es podran continuar sol·licitant ajudes?

Podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que s'allibere part del pressupost assignat o es produïsca un increment pressupostari. En cap cas la incorporació d'una sol·licitud en aquesta llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant. Les sol·licituds que formen part de la llista de reserva perdran la seua validesa en finalitzar la convocatòria, havent de tornar a presentar la sol·licitud en el moment que s'òbriga una nova convocatòria.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

En el cas de comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris haurà de sol·licitar les ajudes un agent o gestor de la rehabilitació, donat d'alta prèviament com a tal.

Si es tracta d'un propietari únic, de l'habitatge o de l'edifici, podrà realitzar la sol·licitud l'interessat, l'agent o gestor de la rehabilitació o la persona a la qual autoritze com a representant.

Quina diferència hi ha entre l'agent i el gestor de la rehabilitació?

El gestor de la rehabilitació és la persona física o jurídica amb capacitat tècnica suficient per a realitzar les funcions d'assessorament, seguiment, gestió, elaboració de la documentació i altres funcions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació i tramitació de les subvencions.

L'agent de la rehabilitació, a més de les funcions anteriors, realitzarà pels seus mitjans o contractarà la redacció del projecte i l'execució de l'obra, oferint a la propietat una fórmula “clau en mà”, podent arribar a tenir la consideració de perceptor de les ajudes, amb la fórmula de cessió del dret de cobrament de les ajudes.

El propietari d'un habitatge aïllat o adossat pot sol·licitar aquestes ajudes?

Si. Encara que haurà d'optar a sol·licitar les ajudes de rehabilitació d'edificis o les de millora de l'eficiència energètica d'habitatges, però no ambdues.

És possible sol·licitar ajudes a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges en un edifici que haja sol·licitat les ajudes a la rehabilitació d'edificis?

En el cas d'edificis plurifamiliars, quan s'haja sol·licitat ajudes a la rehabilitació de l'edifici, els habitatges que realitzen altres millores podran sol·licitar l'ajuda a la millora d'habitatges per als costos no inclosos en l'ajuda a l'edifici.

S'ha d'estar empadronat en l'habitatge?

Només en el cas que se sol·liciten ajudes per a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges, aquestes han de ser domicili habitual i permanent dels seus ocupants (propietaris, usufructuaris o arrendataris) en el moment de sol·licitar l'ajuda.

Es té en compte el nivell de renda de la persona sol·licitant?

Per a l'ajuda objectiva, tant a nivell d'edifici com d'habitatge, no influeix el nivell de renda dels propietaris dels habitatges. Només es té en compte en el cas de sol·licitar les ajudes personals individuals o complementàries.

Poden sol·licitar-se les ajudes una vegada començades o finalitzades les obres?

Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. Però no podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el Certificat Final d'Obra o la d'expedició de l'última factura de les obres.

Una vegada esgotat el pressupost es podran continuar sol·licitant ajudes?

Podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que s'allibere part del pressupost assignat o es produïsca un increment pressupostari. En cap cas la incorporació d'una sol·licitud en aquesta llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant. Les sol·licituds que formen part de la llista de reserva perdran la seua validesa en finalitzar la convocatòria, havent de tornar a presentar la sol·licitud en el moment que s'òbriga una nova convocatòria.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

En el cas de comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris haurà de sol·licitar les ajudes un agent o gestor de la rehabilitació, donat d'alta prèviament com a tal.

Si es tracta d'un propietari únic, de l'habitatge o de l'edifici, podrà realitzar la sol·licitud l'interessat, l'agent o gestor de la rehabilitació o la persona a la qual autoritze com a representant.

Quina diferència hi ha entre l'agent i el gestor de la rehabilitació?

El gestor de la rehabilitació és la persona física o jurídica amb capacitat tècnica suficient per a realitzar les funcions d'assessorament, seguiment, gestió, elaboració de la documentació i altres funcions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació i tramitació de les subvencions.

L'agent de la rehabilitació, a més de les funcions anteriors, realitzarà pels seus mitjans o contractarà la redacció del projecte i l'execució de l'obra, oferint a la propietat una fórmula “clau en mà”, podent arribar a tenir la consideració de perceptor de les ajudes, amb la fórmula de cessió del dret de cobrament de les ajudes.

El propietari d'un habitatge aïllat o adossat pot sol·licitar aquestes ajudes?

Si. Encara que haurà d'optar a sol·licitar les ajudes de rehabilitació d'edificis o les de millora de l'eficiència energètica d'habitatges, però no ambdues.

És possible sol·licitar ajudes a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges en un edifici que haja sol·licitat les ajudes a la rehabilitació d'edificis?

En el cas d'edificis plurifamiliars, quan s'haja sol·licitat ajudes a la rehabilitació de l'edifici, els habitatges que realitzen altres millores podran sol·licitar l'ajuda a la millora d'habitatges per als costos no inclosos en l'ajuda a l'edifici.

S'ha d'estar empadronat en l'habitatge?

Només en el cas que se sol·liciten ajudes per a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges, aquestes han de ser domicili habitual i permanent dels seus ocupants (propietaris, usufructuaris o arrendataris) en el moment de sol·licitar l'ajuda.

Es té en compte el nivell de renda de la persona sol·licitant?

Per a l'ajuda objectiva, tant a nivell d'edifici com d'habitatge, no influeix el nivell de renda dels propietaris dels habitatges. Només es té en compte en el cas de sol·licitar les ajudes personals individuals o complementàries.

Poden sol·licitar-se les ajudes una vegada començades o finalitzades les obres?

Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. Però no podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el Certificat Final d'Obra o la d'expedició de l'última factura de les obres.

Una vegada esgotat el pressupost es podran continuar sol·licitant ajudes?

Podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que s'allibere part del pressupost assignat o es produïsca un increment pressupostari. En cap cas la incorporació d'una sol·licitud en aquesta llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant. Les sol·licituds que formen part de la llista de reserva perdran la seua validesa en finalitzar la convocatòria, havent de tornar a presentar la sol·licitud en el moment que s'òbriga una nova convocatòria.

 

Una vegada aprovada l'ajuda pot ampliar-se el pressupost?

No és possible modificar a posteriori el pressupost presentat en la sol·licitud.

Quins impostos o taxes poden incloure's en el pressupost protegit?

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. L'IVA podrà incloure's com a cost subvencionable sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Quines instal·lacions de generació tèrmica són subvencionables?

Podrà incloure's dins del pressupost subvencionable les inversions en generadors tèrmics que no utilitzen combustible d'origen fòssil.
 

En quant temps cal executar les obres?

Des de la data de concessió de l'ajuda, el termini per a executar les obres no podrà excedir de:

Vint-i-sis mesos per a les actuacions a nivell d'edifici, ampliable a vint-i-vuit si l'actuació afecta a un mínim de 40 habitatges.

Dotze mesos en el cas d'actuacions a nivell d'habitatge.

En el cas de rehabilitació d'edificis podrà autoritzar-se una ampliació del termini quan obeïsca a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades.

En qualsevol cas, totes les actuacions hauran de finalitzar-se abans del 30 de juny de 2026.


És possible sol·licitar una bestreta econòmica de l'ajuda per a començar l'obra?

Sí. Com a norma general es podrà sol·licitar una bestreta del 30% de l'ajuda.

Quan l'agent de la rehabilitació siga una empresa o entitat pública, la bestreta podrà aconseguir fins al 80% de l'ajuda.

Les factures poden anar a nom d'una persona diferent al sol·licitant de l'ajuda?

No, les factures i els abonaments referents a l'executat en l'obra han d'anar a nom del destinatari últim de l'ajuda.

Una vegada concedida l'ajuda provisionalment, si es decideix no realitzar una part de l'obra Es vaig poder denegar tota l'ajuda?

Es tindrà en compte només el justificat mitjançant factures i abonaments. En qualsevol cas, amb els treballs realment realitzats, haurà d'acreditar-se haver aconseguit les condicions que donen dret a l'obtenció de la subvenció.

Una vegada concedida l'ajuda Com hem de repartir-la entre tots els propietaris de l'habitatge?

En el cas de comunitats de propietaris, l'ajuda s'abonarà en el compte de la comunitat de propietaris, havent de repartir-se entre els comuners a raó de la seua quota de participació en el cost de l'actuació subvencionada.

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors, pot posar-se en contacte en  fonseuropeus_rehabilitacio@gva.es.