Ajudes Accesibilitat

Ajudes Accesibilitat

 

 

 


ORDRE 6/2021, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022- 2025

 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025. (DOGV 14/09/2022)

 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025. (DOGV de 30/09/2022)

 

 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025

 

Extracte de la Resolució de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.

 

Vídeo presentació de l'ajuda (04/07/2022)

 

 

ALTA REGISTRE AGENTS, GESTORES I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22860

 

LLISTAT AGENTS, GESTORES I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=62108&SF_SIS_ICP=1&ssl_redireccionado=true&idsesion=1665141934546

CONSULTA DE CATEGORIA CADASTRAL I RENDA MITJANA PER UNITAT DE CONSUM SEGONS SECCIÓ CENSAL

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=63184&SF_SIS_ICP=2&ssl_redireccionado=true

 

 

RESOLUCIÓ D'AJUDES DE MILLORA A L'ACCESSIBILITAT 2022.

 

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023, de la direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Convocatòria 2022.

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la mateixa segons el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, d'acord amb el que s'estableix en els articles 44 i 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, quan el sol·licitant siga una administració pública podrà presentar, si ho estima oportú, reclamació prèvia a la interposició del recurs contenciós administratiu.

 

Per a interposar recurs potestatiu de reposició de manera telemàtica punxa ACÍ

 

Tramitació

Tramitació

TRÀMIT SOL·LICITUD AJUDA

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22628

 

 

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

SOL·LICITUD ABONAMENT DE LES AJUDES A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT. RHBACC 2022.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G22986

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT      

 https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22874  

 

 

Preguntes freqüents