Pla Renhata

Pla Renhata


 

 


 

-BASES

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. 

 

 

 

-CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla RENHATA

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES RENHATA, INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 13 de juny de 2022)

A conseqüència del canvi a la nova plataforma informàtica dissenyada per a la tramitació d'aquestes ajudes s'ha produït una demora en la completa operativitat d'aquesta, produint retards en la revisió de les sol·licituds presentades que al costat de la gran resposta que hi ha hagut en el nombre de peticions, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel qual, conforme a l'indicat en la Base Reguladora Tretzena punt 3 de l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es comunica que la data de publicació es retarda fins al divendres 15 de juliol de 2022.

 

 

 

BUTLLETÍ DIFISIÓN

 

TRÀMIT - SOL·LICITUD

 

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PRÒXIM]

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

DESCÀRREGA DOCUMENT RECONEGUT DRB 11/15 (existeix la possibilitat de la descàrrega gratuïta del visor de document per a la visualització del DRB 11/15 previ registre en l'IVE)

 

FITXA REVISIÓ CONDICIONS BÀSIQUES I REGLAMENTÀRIES DRB 11/15

 

 

  • Llistat de sol·licituds i inconvenients

Publicació web llistat de sol·licituds i inconvenients RENHATA 2022- DATA: 15-07-2022

 

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

 

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

 

Llistat de sol·licituds de la província de València

 

El termini màxim per a l'esmena d'objeccions conclou el dia  29  de juliol de 2022 inclusivament

 

 

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, i convocades mitjançant la Resolució de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla «Renhata» 2022. (22-12-2022)

 

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes RENHATA 2022 CONCEDIDES (PER ORDRE DE PUNTUACIÓ)

ALACANT                  CASTELLÓ                      VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes RENHATA 2022 DENEGADES

ALACANT                 CASTELLÓ                      VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes RENHATA 2022 DESISTIDES

ALACANT                CASTELLÓ                     VALÈNCIA

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Per a interposar recurs potestatiu de reposició de manera telemàtica punxa ACÍ.

 

 

SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I ABONAMENT DE LES AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. (Per a aquelles obres no iniciades o no finalitzades en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajudes)

 

ESMENA D'OBJECCIONS PER A la QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

Informació complementària

Informació complementària

Preguntes freqüentsLes ajudes les pot sol·licitar el propietari i pagar les obres l'inquilí?
Sí, amb l'autorització de la persona propietària.

Quines reformes inclouen aquestes ajudes?
Les de cuina, bany i accessibilitat a l'interior de l'habitatge i no s'inclouen electrodomèstics.

Les finestres i portes de l'habitatge estan incloses en els objectes de les ajudes?
Es poden incloure les corresponents a la cuina i banys i alguna altra si la seua finalitat és millorar l'accessibilitat als recintes de l'habitatge.

A l'interior d'un habitatge es pretén lliurar un desnivell amb una cadira elevadora en l'escala o un ascensor, en aquest cas la instal·lació quedaria coberta per les ajudes??
Sí, atès que es tracta d'una millora d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?
Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge. En aquests dos últims casos amb l'autorització del primer.

Es poden sol·licitar per registre d'entrada en paper?
No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat pel tècnic autoritzat i en nom del sol·licitant de les ajudes.

És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a reforma de cuina i un altre any per als banys?
Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes, pot sol·licitar les ajudes en una altra convocatòria. Això sí, el pressupost protegible ha de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria.

A l'interior d'un habitatge es pretén lliurar un desnivell amb una cadira elevadora en l'escala o un ascensor, en aquest cas la instal·lació quedaria coberta per les ajudes?
Sí, atès que es tracta d'una millora d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?
Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge. En aquests dos últims casos amb l'autorització del primer.

Es poden sol·licitar per registre d'entrada en paper?
No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat pel tècnic autoritzat i en nom del sol·licitant de les ajudes.

És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a reforma de cuina i un altre any per als banys?
Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes, pot sol·licitar les ajudes en una altra convocatòria. #Això sí, el pressupost protegible ha de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria.
Sí, dado que se trata de una mejora de accesibilidad.

Puc renunciar a la subvenció concedida, encara que només m'hagen donat l'ajuda bàsica?
Des del momento en què es publica la resolució de concessió de l'ajuda, vosè pot renunciar a la subvenció concedida, però ha de tenir en compte que encara que renuncie a la subvenció no podà tornar a sol·licitar una ajuda per a la mateixa obra per a la qual se li va concedir l'ajuda a la qual renunciarà.
No obstan això, podrà sol·licitar una nova ajuda per a una obra diferent de l'anterior sempre que la suma de l'import de l'obra per a la qual va renunciar a l'ajuda mèr l'import de lanova obra proposada diferent de l'anterior siga inferior a 12.000 €

 

És necessària la intervenció d'un tècnic competent? i, si escau, se li han de pagar els treballs?
Sí, és preceptiva la seua intervenció, per a presentar la documentació i, si així es considera, pel sol·licitant de l'ajuda també per a realitzar el projecte de l'actuació i altres tasques necessàries.
Els treballs s'han d'abonar per la persona sol·licitant i poden incloure's en la subvenció.

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?
Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.

On podem trobar un tècnic parell sol·licitar les ajudes?
El tècnic ha d'estar prèviament inscrit en el registre, habilitat per a això en la web.
Aquest registre és públic i pot consultar-se en la web. S'actualitza a mesura que es realitzen noves inscripcions.

On s'inscriu el tècnic per a sol·licitar les ajudes?
En l'enllaç de la web https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/renhata
La inscripció no és immediata, ha de ser validada per Conselleria.

Com es pot presentar la sol·licitud?
La sol·licitud la presenta el tècnic col·laborador de **Renhata i únicament per mitjans telemàtics amb el seu propi certificat digital.

Una empresa pot ser tècnic col·laborador per a presentar la sol·licitud?
No, ha de ser un tècnic inscrit en el registre.


Les ajudes contemplen l'IVA dels honoraris?

Cada ajuda estableix les seues condicions particulars en les respectives bases reguladores. Per al Pla **Renhata la base tercera estableix: “Totes les actuacions subvencionables podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable de l'actuació, el cost de les obres i els honoraris dels professionals intervinents fins a un màxim del 5% del cost de l'obra, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. Impostos, taxes i tributs també poden formar part del cost subvencionable.”

Es poden incloure electrodomèstics?

No

Una vegada presentada la sol·licitud, pot ampliar-se el pressupost?

El pressupost presentat en la sol·licitud no és possible modificar-lo a posteriori.

Com es justifica l'obra executada?

Mitjançant factures a nom de la persona sol·licitant i justificants de les transferències bancàries a l'empresa o professional que figure en les factures. No són vàlids els pagaments en metàl·lic

Una vegada concedida l'ajuda provisionalment, si es decideix no realitzar l'obra d'un dels banys o de la cuina, es pot denegar l'ajuda total?

Es tindrà en compte només el realment executat i justificat mitjançant les factures i abonaments, però ha d'aconseguir el mínim pressupost protegible establit en l'ordre, que són 2.000 euros.

Si unes factures estan a nom d'una altra de les persones convivents o s'han abonat des d'un altre compte diferent a la del sol·licitant, són vàlides?

Totes les factures hauran d'abonar-se des del compte bancari de la persona sol·licitant de l'ajuda.

Com es pot presentar la justificació de pagament de l'obra si s'està realitzant mitjançant un préstec i no s'ha acabat de pagar la totalitat?

S'ha de presentar el document de préstec i la totalitat dels pagaments realitzats per transferència bancària.

 

La categoria cadastral per a les ajudes RENHATA, són dades privades o està a l'abast de tots?

Són dades confidencials de cadastre, mitjançant l'aplicació la **adminsitración realitza la consulta per a saber la categoria cadastral. No són dades de caràcter públic.

On podem obtenir la categoria cadastral?

No són dades públiques, els obté l'administració mitjançant una consulta a Cadastre durant la baremació de les sol·licituds.

En la baremació de les ajudes de RENHATA la diversitat funcional compta amb punt addicionals, les persones majors de 70 anys també?

No, la baremació no inclou punts addicionals a persones majors de 70 anys. Únicament en funció del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada de l'habitatge:

  • Grau de discapacitat igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100: 3 punts
  • Grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: 5 punts

 

Pot sol·licitar-se l'ajuda després d'acabada l'obra?

Pot sol·licitar-la tenint en compte l'inici i fi de l'obra indicats en les bases.

Es poden incloure els honoraris i taxes de l'ajuntament en el pressupost?

Els honoraris professionals si amb limitacions, les taxes SI.

Les factures poden anar a nom de diferents convivents?

Les factures i abonaments referents a l'executat en l'obra han de correspondre amb la persona sol·licitant de l'ajuda. Les ajudes, si es concedeixen, les rep la persona sol·licitant d'aquestes.

Pot sol·licitar-se l'ajuda després d'acabada l'obra?

Pot sol·licitar-la tenint en compte l'inici i fi de l'obra indicats en les bases.

 

Telèfon de contacte de la direcció general per a fer les consultes?

En la pàgina web de les ajudes a **RENHATA, apartat butlletí de difusió, en la pàgina 2 estan els telèfons de contacte de les diferents províncies.

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en: ajudesrehabilitacio@gva.es