Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Ajudes d'habitatge. Pla d'habitatge i regeneració urbana 2013-2016