Informació

Informació

COMPENSACIÓ A ARRENDADORS PER SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT O LLANÇAMENT

Els arrendadors i propietaris afectats per la paralització judicial dels desnonaments tenen fins al 31 de gener 2025, inclusivament, per a reclamar la compensació amb càrrec al Pla Estatal d'Habitatge, en aquells supòsits en els quals el procediment judicial de desnonament o la diligència de llançament haja quedat suspesa en atenció a la situació de vulnerabilitat econòmica dels arrendataris o ocupants sense alternativa residencial.

No s'admetran a tràmit aquelles sol·licituds que es presenten fora del termini establit, resolent-se la seua inadmissió, prèvia resolució dictada en els termes de l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.