Tràmits presentació sol·licitud

Tràmits presentació sol·licitud

Els arrendadors i propietaris afectats per la paralització judicial dels desnonaments tenen fins al 31 de gener de 2025, inclusivament (Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera) per a reclamar la compensació, en aquells supòsits en els quals el procediment judicial de desnonament o la diligència de llançament haja quedat suspesa en atenció a la situació de vulnerabilitat econòmica dels arrendataris o ocupants sense alternativa residencial.

La sol·licitud de compensació d'arrendadors i propietaris ha d'acompanyar-se de la següent documentació:

1.- PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.

2.- Exposició justificativa de la sol·licitud de compensació a arrendadors o propietaris. En aquest link es disposa de model normalitzat.

3.- Còpia del contracte d'arrendament en el qual figure la renda del lloguer.

4.- Còpia de l'acte judicial pel qual s'acorda la suspensió extraordinària prevista en l'article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, o bé la suspensió del llançament prevista en l'article 1 bis del Real-Decret llei 11/2020, de 31 de març.

5.- Còpia de la documentació judicial que acredite l'alçament de la suspensió o el lliurament de la possessió de l'immoble.

6.- Justificant bancari acreditatiu del pagament de les despeses corrents de l'habitatge que haja assumit l'arrendador o propietari i les seues factures corresponents, durant el període que medie entre que s'acordara la suspensió i el moment en el qual la mateixa s'alce pel Tribunal o per donar-se el límit temporal de 31 de desembre de 2024.

7.- Declaració responsable en relació amb la sol·licitud de compensació, conformement al següent model normalitzat.

Les persones físiques podran presentar la sol·licitud i la resta de documents que han d'acompanyar-la en qualsevol dels llocs als quals fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i realitzar la resta de tràmits del procediment per mitjans no electrònics o bé exercitar el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

La compensació es pot sol·licitar a través del tràmit disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es: Sol·licitud de compensació a arrendadors o propietaris per la suspensió del procediment de desnonament o llançament. Quan el sol·licitant es trobe entre els subjectes recollits en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud, la resta dels documents que han d'acompanyar-la i els tràmits del procediment es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant formulari emplenat electrònicament.

La sol·licitud de les ajudes implicarà l'autorització dels interessats perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de la sol·licitud realitzada, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Davant qualsevol dubte o necessitat d'aclariment sobre aquest tema, han de dirigir la sol·licitud al següent correu: "compensacionarrendadores@gva.es".