Què és BIM

Què és BIM

Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió de projectes i obres de construcció basat en l'ús de models d'informació tridimensionals, com a part d'una base de dades completa, traçable i accessible. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte i obra en un model d'informació digital creat per tots els agents implicats. BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el plànols, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D).

L'ús de BIM implica una perspectiva que transcendeix la fase de disseny, abastant l'execució del projecte i obra, i fins i tot la fase d'ús, estenent-se així al llarg del cicle de vida de l'edifici, afavorint una millor gestió d'aquest. El treball col·laboratiu és una de les claus de la metodologia BIM que permet compartir el coneixement entre tots els agents implicats que permet augmentar l'efectivitat en termes de costos, terminis i qualitat.

La seua implementació s'entén com una “vertadera revolució tecnològica” per a la cadena de producció i gestió de l'edificació i les infraestructures que per a les administracions públiques suposa a més "un facilitador d'una política de construcció i edificació sostenible, de l'eficiència de la despesa pública, i de la competitivitat nacional (CBIM 2022).

Entre els principals beneficis de la seua implantació destaca:

  •   Coordinació
  •   Gestió de dades transparent
  •   Comunicació
  •   Millora de la competitivitat del sector
  •   Descarbonització
  •   Gestió eficient de recursos
  •   Increment de la qualitat i eficiència dels projectes i obres d'edificació i enginyeria
  •   Control del cicle de vida de la infraestructura


 

Font: Comissió BIM. Govern d'Espanya