Ajudes al lloguer per a joves

Ajudes al lloguer per a joves

AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES 2018

En data 22 de gener de 2019, s'ha publicat la correcció d'errades de la Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, d'ajudes convocades mitjançant Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, corresponents al Programa d'ajudes de lloguer d'habitatge per a joves.


CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda.  Les persones les  sol·licituds de les quals hagen sigut denegades podran presentar recurs com s'indica més avall.

Per a rebre el pagament de l'ajuda concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris dels mesos vençuts des del moment de la presentació de la sol·licitud (juliol 2018) fins a la finalització del període (desembre 2018, inclusivament).

La data per a aportar els justificants bancaris és des del 23 de gener fins al 22 de febrer de 2019, inclusivament. Els justificants podran aportar-se en paper o mitjançant tràmit telemàtic.

Contra la present resolució de 21 de desembre de 2018 d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la correcció d'errades d'aquesta resolució, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la correcció d'errades d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol,reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposicióde forma telemàtica punxe ACÍ.

 

SEGONA RESOLUCIÓ D'AJUDES Al LLOGUER 2018. AJUDES FINANÇADES PEL MINISTERI DE FOMENT

En data 11 de gener de 2019,  s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, d'ajudes convocades mitjançant Resolució de 5 de juliol de 2018, corresponents al Programa d'ajudes de lloguer d'habitatge per a joves per a l'exercici 2018. Ajudes finançades pel Ministeri de Foment.


CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda.  Les persones les  sol·licituds de les quals hagen sigut denegades podran presentar recurs com s'indica més avall.

Per a rebre el pagament de l'ajuda concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris dels mesos vençuts des del moment de la presentació de la sol·licitud (juliol 2018) fins a la finalització del període (desembre 2018, inclusivament).

La data per a aportar els justificants bancaris és des del 14 de gener fins al 11 de febrer de 2019, inclusivament. Els justificants podran aportar-se en paper o mitjançant tràmit telemàtic.

Contra la present resolució de 28 de desembre de 2018 d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol,reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposicióde forma telemàtica punxe ACÍ.

 

RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2018. LLISTATS DEFINITIUS
En data 7 de gener de 2019,  s'ha publicat en el DOGV la Resolució  de  21  de  desembre  de  2018,  de  la  Direcció  General d'Habitatge,  Rehabilitació  i  Regeneració Urbana,  d'ajudes  convocades  mitjançant  Resolució  de  5  de  juliol  de  2018, corresponents  al Programa  d'ajudes  de  lloguer  d'habitatge  per  a  joves.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les  sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més avall.

Nota: les persones sol·licitants que han sigut denegades per falta de crèdit pressupostari,  a partir del moment que es trobe disponible el crèdit transferit pel Ministeri de Foment, podran ser ateses les seues sol·licituds seguint l'ordre de puntuació del barem fins a esgotar el crèdit previst.

Per a rebre el pagament de l'ajuda concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris dels mesos vençuts des del moment de la presentació de la sol·licitud (juliol 2018) fins a la finalització del període (desembre 2018, inclusivament).

La data per a aportar els justificants bancaris és des del 8 de gener fins al 7 de febrer de 2019, inclusivament. Els justificants podran aportar-se en paper o mitjançant tràmit telemàtic.

Contra la present resolució de 21 de desembre de 2018 d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol,reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició de forma telemàtica punxe ACÍ.

 

LLISTAT PROVISIONAL COMPLEMENTARI
Es procedeix a publicar en la web de la Conselleria el dia 16 DE NOVEMBRE "Llistat de les sol·licituds d'ajudes al lloguer de la convocatòria 2018 i el seu estat. Notificació d'objeccions" de les sol·licituds de lloguer que han entrat, en termini,  en els Serveis Territorials d'Habitatge, en data posterior a la publicació en la web del llistat "llistat provisional de sol·licitants la documentació dels quals està completa i aquells que han d'aportar documentació".

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILS (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar des de l'endemà al de la present publicació dels llistats en la web de la Conselleria.

Fins el pròxim dia 30 DE NOVEMBRE, INCLUSIVAMENT, es podrà presentar la documentació requerida per a completar la sol·licitud.

Ha de consultar-la documentació que ha d'esmenar i els motius d'exclusió si escau, amb el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud. CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació li falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.
 

LLISTES PROVISIONALS

D'acord amb allò que disposa l'apartat 2, de la base onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedeix a publicar en el web de la Conselleria el dia 30 D'OCTUBRE les llistes provisionals de sol·licitants la documentació dels quals està completa i els qui han d'aportar documentació.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILS (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar de l'endemà al d'aquesta publicació de les llistes en el web de la Conselleria.

Fins al pròxim dia 14 DE NOVEMBRE, INCLUSIVAMENT, es pot presentar la documentació requerida per a completar la sol·licitud.

LLISTA DE SOL·LICITUDS d'ajuda al lloguer convocatòria 2018

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.

 

Bases

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

CORRECCIÓ D'ERRADES de la resolució de 5 de juliol per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves

Guia informativa de les ajudes al lloguer per a joves 2018

 

Tràmits

Tràmit per a sol.licitar l'ajuda.

 

Aportació telemàtica de documentació complementària de la sol·licitud.

 

 Si té problemes amb el formulari electrònic pot enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

 

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Més informació sobre les ajudes al lloguer cridant al telèfon 012 (963866 000) o en:

ajudeslloguer@gva.es