GESCAL. Llibre de gestió de qualitat d'obra, LG23

GESCAL. Llibre de gestió de qualitat d'obra, LG23

GESCAL LLIBRE DE GESTIÓ DE QUALITAT D'OBRA | LG23

L'aprovació del Decret 10/2023, de 3 de febrer, del Consell, de regulació de la gestió de qualitat en obres d'edificació, comporta la posada en marxa de l'aplicació on-line GESCAL, per a l'elaboració i inscripció en el Registre del Llibre de gestió de qualitat d'obra, LG23.

Què és el Llibre de gestió de qualitat d'obra, LG23?

El Llibre de gestió de qualitat d' obra té per finalitat contindre les dades d'identificació de l'edifici, dels agents de l'edificació que intervenen en l'obra i els corresponents als controls de recepció, d'execució i de les proves de servei, amb ressenya dels resultats del control, així com de la seua acceptació. Forma part del Llibre de gestió de qualitat d'obra la documentació que es genera durant la realització de les actuacions de control.

Quan és necessari l'LG23?

La justificació de la gestió i control de qualitat en obres d'edificació s'aplica a totes les obres que es realitzen en els edificis l'ús principal dels quals siga residencial en totes les seues formes, administratiu, sanitari, religiós, docent i cultural. Entre les obres d'edificació s'inclouen les obres de nova construcció i les obres d'intervenció en edificis existents que requereixen projecte d'edificació.

Com s'elabora i registra un LG23?

La gestió de qualitat en obra es documenta i justifica en el Llibre de gestió de qualitat d' obra, a través de l' aplicació informàtica GESCAL, accessible des de l'enllaç:  https://gescal.gva.es/gescal/

Quins professionals l'elaboren?

El director de l'execució de l'obra elabora el Llibre de gestió de qualitat d'obra durant l'execució de l'obra. Una vegada conclosa l'obra i complimentat el LG23 amb els resultats del control i la documentació annexa corresponent, el promotor de l'obra i el director d'execució de l'obra validen el Llibre amb la seua signatura electrònica. Altres agents intervinents a l'obra, com el constructor, el laboratori d'assajos o l'entitat de control, signaran electrònicament els apartats del Llibre en els quals hagen intervingut. Finalment, el promotor o, si escau, el director d'execució de l'obra, en representació del promotor, sol·licitarà la inscripció del Llibre de gestió de qualitat d'obra en el Registre.

Presentación de Libro de gestión de calidad de obra, LG23.

El viernes 31 de marzo, en el Aula magna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València, en el marco de la presentación del nuevo Decreto 10/2023, de 3 de febrero, del Consell, de regulación de la gestión de calidad en obras de edificación se dio cuenta del nuevo Libro de gestión de calidad de obra, LG23 y de la aplicación GESCAL.

Presentació de Llibre de gestió de qualitat d'obra, LG23

El divendres 31 de març, a l'Aula magna de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació de la Universitat Politècnica de València, en el marc de la presentació del nou Decret 10/2023, de 3 de febrer, del Consell, de regulació de la gestió de qualitat en obres d'edificació es va donar compte del nou Llibre de gestió de qualitat d'obra, LG23 i de l'aplicació GESCAL.