Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra, LG 14

Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra, LG 14

LG14

Què és el LG14?

És el Llibre de gestió de qualitat d'obra, document que recull la informació referent a les dades i resultats de control de qualitat en obra, ja siga de nova construcció o de rehabilitació.

Estarà en format electrònic, compost per:

a) els impresos on es ressenyaran les dades i els resultats del control, així com la seua acceptació,

b) l'arxiu de documents indicats en l'article 10 del Decret 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de gestió de la qualitat en obres d'edificació.

Quan és necessari el LG14?

La justificació de la gestió i control de qualitat en obres d'edificació és d'aplicació a totes les obres de nova construcció o rehabilitació de la Comunitat Valenciana que es realitzen en els edificis l'ús principal dels quals siga residencial en totes les seues formes, administratiu, sanitari, religiós, docent i cultural.

Normativa reguladora

La gestió de qualitat d'obra es regula en el títol II del Decret 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de gestió de la qualitat en obres d'edificació.

Com pot un professional realitzar el LG14?

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica posa a disposició dels tècnics i tècniques competents els impresos LG14 perquè siguen emplenats descarregant-los de la pàgina web.

Quins professionals el realitzaran?

El director/a d'execució de l'obra, d'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. Aquest agent de l'edificació haurà d'emplenar els impresos i recopilar la documentació del control realitzat, formalitzant el Llibre de gestió de qualitat d'obra, del qual lliurarà copia al promotor/a de l'edifici.

Descàrrega dels impresos LG14

(Versió 2.0 de 29 març de 2017 )

Si desitja descarregar-los accedisca al següent enllaç.

  • Els impresos s'han de complimentar havent descarregat i instal·lat prèviament l'aplicació informàtica lliure i gratuïta OpenOffice.
  • Per al correcte funcionament del full de càlcul les macros han d'estar activades. La primera vegada que els impresos del LG14 s'obrin amb l'aplicació apareix un avís indicant que el document conté macros. S'ha d'acceptar, i una vegada obert el document anar a: Eines / Opcions / Seguretat / Seguretat de macros. Aleshores, triar un nivell de Seguretat: Mitjà (li seguirà apareixent aquest avís cada vegada que obri l'aplicació, i haurà d'acceptar), o bé: Baix (no li tornarà a aparèixer aquest avís més vegades).
  • Per a que siga efectiu aquest canvi, en la configuració de l'aplicació cal tancar-la i tornar-la a obrir. D'aquesta manera, podrà duplicar impresos del full de càlcul en cas de necessitar més espai per complimentar les dades del control realitzat.

Emplenament dels impresos LG14

  • Els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra són 39, els quals es presenten en format full de càlcul. En els impresos no afectats de justificació de control s'indicarà: no utilitzat, no existeix aquesta unitat d'obra o no procedeix la seua justificació, segons procedisca.
  • Les cel·les acolorides contenen informació d'ajuda. També poden contindre botó de selecció o ambdós.
  • En el camp observacions es pot incloure informació complementària sobre productes, documents, distintius, assajos o altres circumstàncies del control.
  • En l'imprès 13 se seleccionen els factors de risc. En seleccionar el factor de risc dimensional, aquest es completa automàticament en l'imprès 36 de proves de servei.

Exemple d'impresos emplenats del LG14

Amb l'objecte de facilitar l'emplenament dels impresos, s'ha inclòs un exemple fictici, prenent com a punt de partida un projecte d'un edifici que no va arribar a construir-se, modificant part de les dades objecte de control a fi de reforçar el seu caràcter didàctic.

Si desitja descarregar-lo accedisca al següent enllaç.

Registre telemàtic del LG14

Si desitja consultar el tràmit accedisca a la fitxa informativa del PROP.

El promotor/a inscriurà en el Registre del LG14 el Llibre de gestió de qualitat d'obra en suport informàtic, i també pot delegar en el director/a d'execució de l'obra aquesta funció. Cal que la justificació de la inscripció en el Registre acompanye la còpia del Llibre de gestió de qualitat d'obra que s'ha d'incloure en el Llibre de l'Edifici.

Quina documentació s'ha de presentar?

La documentació en format electrònic estarà composta per:

  • Els impresos del LG14 en format d'Open Office (.ods), on es ressenyaran les dades i els resultats del control, així com la seua acceptació.
  • Els impresos citats en l'apartat a), en format pdf, amb les signatures i, si s'escau, segell dels agents (empresa promotora, director/a de l'execució d'obra, empresa constructora i laboratori) en els impresos corresponents.
  • L'arxiu de documents indicats a l'article 10.3 del Decret 1/2015: declaració de prestacions del marcatge CE, certificats de garantia, certificats de distintius de qualitat, actes d'assaig, certificats de subministrament, avaluacions tècniques d'idoneïtat, etc.