Ajudes Convocatòries 2020

Ves enrere Ajudes rehabilitació edificis plan 2018-2021. Eficiència energètica

Ajudes rehabilitació edificis plan 2018-2021. Eficiència energètica

 

Bases

ORDRE 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021

Tràmit sol·licitud (des del 15 de maig fins al divendres 17 de juliol de 2020, tots dos inclusivament)

 

Una vegada emplenat aquest tràmit, comprove si ha de fer l'alta telemàtica, una a una, dels habitatges que, d'acord amb la base Octava de l'Ordre 8/2018 de 23 de juny, permeten un increment de la quantia màxima subvencionable o que, d'acord amb aqueixa mateixa base, tinguen dret a una subvenció complementària per tindre ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM aplicable. Amb eixa finalitat, use per a això, quantes vegades ho precise, el següent tràmit:

Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet  que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys.

 

Categoria constructiva cadastral de l'edifici

 (Cal incorporar els 20 dígits de la referència cadastral)

 

 

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ ‘EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT 2020', INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 18 de setembre de 2020)

Davant la necessitat de compassar les limitades capacitats funcionals d'aquesta Administració per a avaluar el gran nombre de peticions que han suscitat les diferents convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, conforme a l'indicat en la Base Reguladora 14.4 de l'Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dilluns 19 d'octubre de 2020.   

SEGON AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ ‘EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT 2020', INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 16 d'octubre de 2020)

Davant la impossibilitat material d'avaluar dins de l'ajornament anunciat en aquesta web la gran quantitat de peticions d'ajudes a la rehabilitació edificatòria que han suscitat les convocatòries 2020 del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en coincidència amb el calendari de gestió de les ajudes a la redacció d'Informes d'Avaluació d'Edificis (IEEV.CV) i de les ajudes a la rehabilitació d'habitatges del Pla Renhata, conforme a l'indicat en la Base Reguladora 14.4 de l'Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació ajornada al dilluns 19 d'octubre es retarda fins al dijous 12 de novembre de 2020.             

Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes 2020 per la rehabilitació   de l'edifici. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 12/11/2020

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

Consulte la seua NOTIFICACIÓ

Esmena de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació edificatòria del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Convocatòries 2020

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 26 de novembre de 2020 inclusivament.

Impresos associats a aquest tràmit:

[RHB 90020] CERTIFICAT SOBRE L'ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

[RHB-EE 90017 bis] ESMENA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DEL PROGRAMA DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  I SOSTENIBILITAT. PLA 2018-2021. CONVOCATÒRIA 2020

[07000] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

  • Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades,  les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat.

 

 

RESOLUCIÓ D'AJUDES A la REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA  2020. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges, i convocades mitjançant Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

LLISTATS DEFINITIUS  Rehabilitació 2020. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CONCEDIDES

ALACANT    CASTELLÓ        VALÈNCIA

DENEGADES per incomplir requisits

ALACANT       CASTELLÓ       VALÈNCIA

DENEGADES per pressupost esgotat

ALACANT       CASTELLÓ         VALÈNCIA

  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis.