T'interessa

Organismes

Avís legal

Avís legal

La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l'usuari suposa l'acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d'ús del portal

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes.

Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en este portal són propietat de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzemament, total o parcial, excepte si s'obté el previ consentiment de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i excepte quan s'indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'este portal, han d'acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s'incloga en el programari.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Protecció de dades  y política de privacitat

D'acord amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD) i la resta de normativa vigent en la matèria, el present document (d'ara endavant política o política de privacitat) té per objecte donar compliment al principi de transparència quant al tractament de dades de caràcter personal que es duu a terme com a conseqüència de l'ús del portal de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

La persona usuària queda informada que aquesta política de privacitat serà d'aplicació subsidiària de qualsevol altra que sobre la mateixa matèria s'establisca amb caràcter especial i/o particular a través de registres, formularis i seu electrònica, i la present política quedarà com a complementària de les anteriors en allò que no es contradiga.

Qualsevol tractament de dades personals realitzat a través del portal i els seus serveis quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

Dades identificatives i de contacte del responsable del tractament

El responsable del tractament de dades personals dutes a terme a través del portal o com a conseqüència de l'ús dels seus serveis és la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Adreça postal: c/ de la Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 1, 46018 València.

Des de la Comunitat Valenciana : Telèfon: 012

Des de fora de la Comunitat Valenciana : Telèfon: 96 386 60 00

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
 • Passeig de l'Albereda 16.
 • 46010 València
 • Correu electrònic: dpd@gva.es
 • Telèfon: 961922419

Dades personals objecte de tractament

La Conselleria informa a la persona interessada que podrà portar a terme el tractament de les dades personals de les persones que no li les hagen facilitat directament, sinó que aquestes hagen sigut recollides d'altres fonts. Entre aquests casos estan els següents:

 • Dades personals que la persona interessada haja d'aportar en els tràmits administratius continguts en documents que ja estiguen en poder de la Conselleria o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració i la Conselleria puga consultar-les o sol·licitar-les, tret que la persona interessada s'hi oposara.
 • Dades personals de la persona interessada quan l'aportació del document s'exigira en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció de la Conselleria.

En aquests casos, la Conselleria podrà sol·licitar els documents i dades personals de les persones interessades per mitjans electrònics a través de les xarxes corporatives o per mitjà de consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats per a això. Les categories de dades personals objecte de tractament en aquests casos seran aquelles que foren necessàries per al tràmit o procediment de què forma part la persona interessada i així se li haguera comunicat en cada cas i a la consulta de les quals no hi haja una oposició expressa per la persona interessada.

De la mateixa manera, la Conselleria podrà tractar dades personals de les persones interessades aportades als expedients i procediments administratius per terceres persones que hagen iniciat o formen part dels tràmits, procediments o expedients administratius. En cada cas, les categories de dades personals objecte de tractament per Conselleria seran les que calguen per al tràmit o procediment corresponent i/o aportades per les terceres persones interessades.

Base jurídica del tractament de les dades de caràcter personal

La base jurídica del tractament de les dades personals de la persona usuària està constituïda pel compliment de les obligacions legals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com el compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i, especialment, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 5/1983 de 30 de desembre de la Generalitat del Consell, Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'atribueixen les competències a la Conselleria i altres normes reguladores.

No obstant això, quan la finalitat del tractament requerisca el consentiment de la persona usuària, aquest haurà de ser prestat per la persona usuària mitjançant una clara acció afirmativa.

La persona usuària pot consultar la base jurídica per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en l'enllaç següent al registre de les activitats .

Finalitat del tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals de la persona usuària serà la corresponent a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, les quals estan accessibles i es poden consultar en el Registre de les activitats de tractament de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en l'enllaç següent al registre de les activitats.

En tot cas, la persona usuària queda informat/ada que la finalitat de tractament de les dades de la persona usuària recollides a través dels registres, formularis i seu electrònica és la gestió del tràmit corresponent sol·licitat per la persona usuària a través d'aquests mitjans.

Quan la recollida de les dades es duga a terme a través dels formularis publicats en aquest portal, la finalitat de tractament serà la indicada en el mateix formulari.

En concret, les dades personals proporcionades per la persona usuària a través de l'emplenament i enviament de dades a través de les consultes del web: correu, seran tractades per la Conselleria per a atendre la petició, la qual cosa pot comportar l'enviament d'informació i/o documentació.

Així mateix, en el marc de la gestió de tràmits sol·licitats per la persona usuària les dades podran ser tractades per a consultar o recaptar dades i documents que ja es troben en poder de la Conselleria o de qualsevol altra Administració, així com per a dur a terme la verificació i l'exactitud de les dades personals manifestades per la persona usuària que estiguen en poder de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i altres òrgans del sector públic, quan corresponga.

Destinataris de les dades

En compliment de les obligacions legals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, les dades de la persona usuària podran ser comunicades a tercers, com ara a altres òrgans de l'Administració pública que si escau corresponga (autonòmica, local, estatal i europea), Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau, jutges i tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, altres persones tercers legítims interessats en els procediments administratius tramitats per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i Autoritats de Protecció de Dades.

A més, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica pot comunicar les dades personals de la persona usuària a subjectes de dret privat quan, si escau, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, terceres entitats públiques i/o privades prestadores de serveis per a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica poden tractar dades de la persona usuària en qualitat d'encarregat del tractament, ateses les instruccions i per encàrrec de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb obligacions de seguretat i confidencialitat de les dades, i no podran tractar les dades per a finalitats pròpies.

Dades personals publicades en el portal

Quant a les dades personals que puguen publicar-se en el portal de Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'informa que aquestes dades formen part d'una o diverses activitats de tractament responsabilitat de la Conselleria amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals, així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica o, si escau, amb el consentiment informat previ de les persones interessades i, per tant, aquestes dades personals no poden ser lliurement tractades i reproduïdes per tercers -ni encara que es faça referència a l'origen d'aquestes- llevat que el tractament s'empare en alguna base jurídica de tractament i finalitat lícits, de conformitat amb el que s'estableix en el RGPD i LOPDGDD.

Les dades personals que la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica pot publicar en el seu portal podrien consistir sense caràcter limitatiu en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com ara el nom, cognoms, fotos, imatges i documents audiovisuals d'esdeveniments celebrats i/o en els quals ha sigut part la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, organigrames, dades de contacte, llistes amb el resultat de concursos i oposicions, càrrecs públics, o d'altres.

En cap moment s'ha de considerar que el portal de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts relacionats amb aquestes.

Transferències internacionals de dades

Excepte obligació legal, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica no durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona usuària ni a països ni a organitzacions internacionals.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades per la persona usuària es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es recapten i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal

En el cas en què la persona usuària haja de comunicar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica dades personals, aquesta està obligada a proporcionar dades veraces, actuals i exactes, i serà responsable de les conseqüències si no proporciona informació veraç, exacta i actual.

En tot cas, quan es formulen sol·licituds per qualsevol mitjà en les quals la persona usuària declare dades personals que estiguen en poder de les administracions públiques, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències, les verificacions necessàries per a comprovar l'exactitud de les dades.

Segueix-nos en xarxes socials

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a la persona usuària participar en una comunitat virtual amb altres tercers a través de la qual pot generar el propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social es poden crear i compartir pàgines, comptes o perfils amb finalitats personals, comercials, informatives i/o institucionals.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica té perfils en algunes xarxes socials les quals estan enllaçades i són accessibles per a la persona usuària, mitjançant les icones i enllaços corresponents publicats en el portal.

A través de les xarxes socials on la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica té perfils fa pública per a la ciutadania informació relacionada amb les seues activitats.

La persona usuària pot seguir-nos en les pàgines oficials en xarxes socials de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en les xarxes socials en les quals la Conselleria té presència, però ha de tindre en compte que en unir-se a les nostres pàgines en xarxes socials, expressament accepta les condicions de funcionament de la xarxa social i el tractament de les seues dades personals d'acord amb el que s'estableix en aquestes condicions.

LaVicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica només tractarà les dades de la persona usuària en les pàgines oficials en xarxes socials dins de la mateixa xarxa social interactuant amb la persona usuària segons els usos i funcionalitats pròpies de cada xarxa social, sense incorporar-les a altres fitxers o tractaments.

La persona usuària ha de tindre en compte que les pàgines oficials en xarxes socials de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica seran accessibles per a qualsevol persona usuària d'Internet, amb caràcter públic, de manera que, abans d'unir-se als nostres llocs en xarxes socials, la persona usuària ha de tindre en compte que les seues dades personals seran objecte de tractament amb caràcter massiu i universal. En tot cas, la persona usuària sempre podrà configurar la seua privacitat a través de les opcions que, en cada cas, cada xarxa social li permeta.

Exercici de drets

La persona usuària pot exercitar els drets següents davant de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en relació amb les seues dades personals:

 • Accés
 • Rectificació
 • Supressió
 • Limitació
 • Oposició
 • Portabilitat
 • Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals

També li assisteix el dret a retirar el consentiment atorgat per al tractament, si escau, quan aquesta siga la base jurídica del tractament, en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

L'exercici dels drets podrà dur-se a terme a través de qualsevol de les vies següents:

a) A través del tràmit electrònic segons s'indica en la Guia del procediment establit a aquest efecte:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

b) Enviant la petició a:

c/ de la Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 1, 46018 València.

c) De forma presencial aportant la sol·licitud corresponent.

L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona usuària, que podrà realitzar-se en els apartats b) i c) mitjançant fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, si escau, de la persona que tinga la representació, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu d'aquesta representació.

Tutela de drets

En qualsevol cas, la persona usuària queda informada del dret que l'assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan la persona usuària considere que no ha obtingut satisfacció per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en l'exercici dels seus drets.

La persona usuària pot posar-se en contacte amb l'AEPD a través de www.agpd.es o en l'adreça següent: c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

No obstant això, amb caràcter voluntari i prèviament a la presentació d'aquesta reclamació en l'AEPD, la persona usuària pot dirigir-se i contactar amb el delegat de Protecció de Dades de Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica a través de l'adreça de correu electrònic següent dpd@gva.es

Actualització de la política

Aquesta política podrà ser actualitzada de forma periòdica per a la seua adaptació a canvis normatius i/o del portal. Serà responsabilitat de la persona usuària accedir periòdicament a la present política de privacitat de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica publicades a fi de conéixer en tot moment l'última versió.

Informació de contacte

Per a qualsevol consulta sobre la present política de privacitat, la persona usuària podrà dirigir-se a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per mitjans electrònics a través de l'adreça següent: organizacion_sga@gva.es

Legislació aplicable i jurisdicció

Este Avís Legal es regix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'este portal els jutjats i tribunals de València.