T'interessa

Organismes

Unitat d'Igualtat

Unitat d'Igualtat

1. Presentació

L'Ordre 2/2020, de 3 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es desplega el Decret 240/2019, de 25 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, atribueix a la Subdirecció General del Gabinet tècnic, l'exercici, com Unitat d'Igualtat i en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, les funcions següents:

a) Seguiment de l'efectiva aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes, avaluant el grau de compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

b) Assessorament en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

c) Supervisió i proposta de mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com anàlisi de l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte del gènere.

d) Supervisió i proposta de mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

e) Gestió de la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorament en relació amb la seua elaboració, així com la seua anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

f) Impuls i elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.

g) Assessorament en l'elaboració dels plans d'igualtat previstos en la normativa de funció pública valenciana, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

h) Impuls de la sensibilització del personal en relació amb l'abast i el significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives al departament competent en aquesta matèria.

i) Impuls i proposta de mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.

j) Promoció i impuls de mesures de responsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des del departament competent en matèria de funció pública.

k) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

2. Procediments

L'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere estableix procediments comuns a les Unitats d'Igualtat de totes les conselleries.

Amb caràcter anual, s'incorpora al procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat un informe d'avaluació d'impacte de gènere, en compliment del que estableix la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014.

L'elaboració d'aquest informe correspon a la Direcció General de Pressupostos en els termes que determina la Comissió de l'Informe d'Impacte de Gènere en els pressupostos de la Generalitat específicament creada a aquest efecte mitjançant el Decret 154/2014, de 26 de setembre, del Consell. Les Unitats d'Igualtat de cada Conselleria coordinen el treball en el seu àmbit i elaboren un document de síntesi

Projecte Pressupostos 2023. Informe d'Impacte de Gènere en els pressupostos de la Generalitat 2023.

3. Normativa

La normativa vigent en matèria d'igualtat de gènere es troba allotjada en la pàgina web de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

4. III Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat.

- Acord de 5 d'agost de 2022 (DOGV)  

III Pla d'Igualtat

 

5. Materials

Acord del BOTANIC II (Feminisme, Diversitat i Igualtat de Tracte)

Una Unió de la igualtat: Estratègia per la Igualtat de Gènere 2020-2025

 5.1. Escuela Virtual de Igualdad.

Instituto de la mujer y por la igualdad de oportunidades (Ministerio de la Igualdad)

 5.2. Mainstreaming

Guia de bones pràctiques en la transversalitat de gènere en les polítiques públiques i pressupostos de l'Ajuntament de València.

Manual "Gender mainstreaming made easy" de l'Administració de la Ciutat de Viena. Consells pràctics per a incorporar la igualtat de gènere en l'Administració.

European Institute for Gender Equality. Institutional Transformation Gender ainstreaming Toolkit.

5.3.Estadística

Portal estadístic de la Comunitat Valenciana. Indicadors Socials.

Instituto Nacional de Estadística. Dones i homes en Espanya.

European Institute for Gender Equality. Gender Statistics Database.

5.4.Arquitectura i Habitatge

Gènere i política urbana. Arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de gènere. Institut Valencià de la Edificació.

Col·lecció Qüestions d´Habitatge. Gener 2019. Flexibilitat i Igualtat de gènere en l'habitatge.

SET per a introduir la política de gènere en el procés urbà. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Planificació del Territori.

Report on gender aspects of existing financial schemes for energy poverty measures. Empower Med (Programa Horizon 2020 de la Unió Europea).

5.5.Canvi climàtic

Gènere i canvi climàtic. Un diagnòstic de situació. Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad)

 5.6.COVID 19

La perspectiva de gènere, esencial en la resposta a COVID19. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades (Ministerio de Igualdad).

6. Contacte

Ubicació:

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Plaça del Carme, 4, 46003 València

Correu Electrònic:

unitat_igualtat_vschab@gva.es