Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

LLISTAT PROVISIONAL
 

Es procedeix a publicar en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el dia 22 de novembre de 2021 el llistat provisional de sol·licitants admesos la documentació dels quals està completa i aquells que han d'aportar documentació, per resultar incompleta la documentació presentada o per incompliment de requisits (proposta de denegació), d'acord amb el que es disposa en la base Onzena de l'ORDRE 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions serà des del dia 23 de novembre de 2021 fins al 7 de desembre, tots dos inclusivament.

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els motius d'exclusió, si escau, introduint el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

La presentació de les al·legacions i/o documentació s'ha de realitzar EXCLUSIVAMENT mitjançant tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve (es pot adjuntar documentació en pdf).

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS d'Ajuda al lloguer d'habitatge per a joves 2021.


APORTACIÓ REBUTS JUSTIFICATIUS DEL PAGAMENT DE LA RENDA DE LLOGUER DE L'HABITATGE

S'amplia el segon termini d'aportació de rebuts fins al 20 de desembre de 2021, inclusivament.
Es presentaran en aqueix segon termini els justificants bancaris corresponents al pagament de la renda de lloguer de l'habitatge dels mesos vençuts posteriors a la presentació de la sol·licitud fins el 20 desembre, inclusivament, si es disposa d'aquest últim, tot això d'acord amb la modificació de les bases reguladores que serà publicada el 15 de desembre de 2021 en el DOGV.

Així mateix, durant el mes de GENER, tercer termini de presentació de rebuts, NOMÉS s'admetran els justificants de pagament corresponents a novembre i desembre de 2021.

Trámit telemátic aportació rebuts, només amb certificat digital o cl@ve.