Preguntes freqüents

A partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les 9.00 hores fins al 31 d'octubre de 2022.

Són ajudes directes per a persones joves arrendatàries o cessionàries amb escassos mitjans econòmics per al lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació habitual i permanent de les mensualitats pagades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023, l'habitatge del qual es troba en el territori de la Comunitat Valenciana.

Totes les persones físiques majors d'edat que tinguen fins 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda que complisquen els requisits exigits en l'Ordre de bases, que s'expliquen en la pregunta 04. 

a) Ser la persona sol·licitant, el seu cònjuge o alguna de les persones convivents amb la qual tinga parentiu de consanguinitat o afinitat en primer grau, propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. 

 

b) Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit amb la qual tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, ho tinga, al seu torn amb la persona arrendadora o cedent de l'habitatge.

 

c) Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit amb la qual tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, siga soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

 

d) Quan entre la persona sol·licitant titular del contracte d'arrendament o cessió d'habitació i la persona arrendadora o cedent de la mateixa existisca parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat; o quan la persona arrendatària o cessionària de l'habitació siga soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

 

e) D'acord amb el que es disposa en l'article 6.7 del Reial decret 42/2022, no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'única excepció del compliment de l'obligació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social exigit en la lletra e) de l'apartat 2 d'aquest article 13, que queda exceptuat; i, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana, tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, conforme al que s'estableix en el títol VI d'aquesta llei, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma.

La formada pel conjunt de persones que tenen la residència habitual i permanent en l'habitatge en el moment de la sol·licitud, existisquen o no llaços familiars entre elles, hagen subscrit o no el contracte d'arrendament o cessió de l'habitatge o habitació.

En els casos de separació o divorci, els menors en règim de custòdia compartida es consideraran integrants de cadascuna de les unitats de convivència del seu progenitor en la proporció que derive del règim de custòdia establida.
 

Ajuda de 250€ mensuals, sense que la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge puga superar el preu del lloguer o de cessió que conste en el contracte.

Per a sol·licitar l'ajuda s'ha d'emplenar el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense ell.

a) Preferentment, amb certificat digital, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “Bono Lloguer Jove”. Han de:

1r emplenar formulari ETURNOS que estarà disponible el mateix dia de la publicació de la convocatòria.
2n En la data i hora de la cita assignada clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat" on podrà emplenar telemàticament la sol·licitud i aportar la documentació necessària. 

 

b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d'emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud del Bo Lloguer Jove "Tramitar telemàticament" i s'imprimirà el justificant. 
Aquest JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (Avda de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27) .  

 

Si necessita ajuda per a emplenar el formulari telemàtic, podrà ser atés en els serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (Avda de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27) on serà atés exclusivament amb cita prèvia per a aquest tràmit: Alacant, Castelló i València. 

 

Així mateix, els ajuntaments i mancomunitats, per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari.

Si tinguera problemes amb el tràmit telemàtic, pot enviar un correu a "generalitat_en_red@gva.es".

- Còpia completa del contracte d'arrendament, formalitzat de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o de cessió d'ús de l'habitatge, en vigor; o còpia del contracte de lloguer o ús de l'habitació, en el seu cas. En tots els casos, el document haurà de ser signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les seues pàgines amb esment exprés de l'import del lloguer o preu de cessió, així com el mitjà i forma de pagament a la persona arrendadora o cessionària. En cas d'existir més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'aportaran tots ells.

Així mateix, s'aportarà la referència cadastral de l'habitatge individualitzat. En el cas que no existira la referència cadastral individualitzada de l'habitatge arrendat o cedit o on es localitze l'habitació subjecta a lloguer o cessió, la persona sol·licitant haurà d'aportar certificat emés per la Gerència Territorial del Cadastre o la referència cadastral del sòl o de la finca en què es troba l'habitatge, complementats, en el seu cas, amb la informació addicional necessària que permeta verificar la identificació de l'habitatge.

En el cas que la persona sol·licitant no disposara de contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, però estiguera en condicions de subscriure-ho, el corresponent contracte d'arrendament o cessió haurà de formalitzar-se i aportar-se a l'administració en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, que quedarà condicionada a la seua aportació. Aquesta documentació s'aportarà com s'indica en l'anterior apartat.

 

- En el cas de lloguer o cessió d'ús d'habitació, Nota simple expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de la propietat i descripció de l'habitatge on conste el nombre d'habitacions existents.

 

- Certificat o Volant únic d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'arrendament o cessió o en la qual se situe l'habitació objecte d'arrendament o cessió. El document haurà de ser únic per habitatge, incloent a totes les persones que figuren empadronades en la mateixa en la data de la sol·licitud, i serà de necessària aportació pel peticionari de l'ajuda. 

Sense perjudici d'errors materials o de fet que pogueren concórrer en el citat document, no podrà modificar-se les divergències existents entre les persones incloses en el certificat o volant únic d'empadronament expedit per l'ajuntament i les persones que integren la unitat de convivència assenyalades en la sol·licitud amb posterioritat a la seua presentació.

Quan la persona peticionària de l'ajuda ostentara la custòdia compartida de fills o filles menors i, per tal motiu només estigueren empadronats en una dels habitatges dels progenitors i no en la de l'altre, haurà d'acompanyar-se, a més, la sentència o resolució judicial que acredite el règim de custòdia assignat respecte de tals menors, que es consideraran integrats en la unitat de convivència de cadascun dels progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establit.

Per al cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, haurà d'aportar-se certificat que acredite l'empadronament del titular del contracte en l'habitatge de la qual forma part l'habitació amb data anterior o simultània a la sol·licitud de l'ajuda.

En el cas de persones beneficiàries que no disposaren de contracte en el moment de formular la sol·licitud, però estiguen en condicions d'accedir a un arrendament o cessió d'habitatge o habitació, el citat certificat o volant haurà d'aportar-se en el termini de 3 mesos des de la publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el DOGV, quedant la concessió de l'ajuda condicionada a la seua aportació.

La citada documentació s'aportarà preferentment, a través del tràmit telemàtic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

- Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer o preu de la cessió corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a 1 de gener de 2022 fins hui en la qual se sol·licita l'ajuda, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s'acreditarà el pagament des de l'inici del contracte, sent la presentació d'aquests rebuts obligatòria juntament amb la sol·licitud.

 

- A l'efecte de complir amb la base 5a. 1 f), els qui estiguen treballant per compte propi o alié, el personal investigador en formació i les persones perceptores d'una prestació social pública de caràcter periòdic, contributiva o assistencial, si NO HAN MARCAT la casella "VIDA LABORAL", de l'apartat C) de l'Annex I "AJUDES BONO LLOGUER JOVE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022", que autoritza l'administració a consultar les dades, han de presentar certificat de vida laboral de, almenys, 3 mesos d'antiguitat, en els 6 mesos immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una duració prevista de la font d'ingressos de, almenys, sis mesos comptats des del dia de la seua sol·licitud.

 

- Si la font regular d'ingressos de la persona sol·licitant consistira en activitats empresarials, professionals o artístiques, haurà d'acompanyar declaració censal d'inici d'activitat o certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'alta en l'activitat.

 

- Únicament en el cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o canvi de número de compte bancària, haurà de presentar l'imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en la qual es farà l'ingrés de les ajudes.

 

Annexos I i II, i, en cas d'autoritzar una persona física o jurídica la presentació de sol·licitud, l'annex III.