Models de memòria i altra documentació a justificar per les entitats locals

Models de memòria i altra documentació a justificar per les entitats locals

 Els models de memòria i certificat d'obligacions reconegudes, requerits d'acord amb la base 9a de la Resolució de 6 d'agost de 2021, serviran com a referència a l'entitat local perquè envien a la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana aquests documents degudament emplenats amb la informació que es detallen en aquests,  hauran de ser presentats com a màxim fins al 19 d'abril de 2022, inclusivament.

Per a facilitar la comprovació de les dades:

  • els llistats de persones beneficiàries, tant en la memòria com en el certificat d'obligacions reconegudes, hauran d'estar ordenats alfabèticament per cognoms i nom.
  • en el certificat d'obligacions reconegudes, no obliden emplenar els camps de "TOTAL AJUDES": "NÚMERO" I "IMPORT".


Tota la documentació referida anteriorment, esmenes, al·legacions i documentació complementària s'ha d'adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic "*TECE - Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat dels tràmits de la convocatòria de l'any 2021 (Resolució de 6 d'agost de 2021) o de l'any 2020 (Decret 60/2020) d'ajudes a les entitats locals que figuren en l'annex únic, per a facilitar una solució residencial immediata a persones especialment vulnerables", clique a "Tramitar amb certificat" – Nova Tramitació – Començar – Clique en "FORMULARI DADES GENERALS" – Emplene el formulari i en l'apartat D DADES DE L'EXPEDIENT, NÚMERO: trie l'opció HBCVEL/2021/___ - Convocatòria ajudes 2021 (Resolució 6 d'agost 2021), continue i finalitze el procés de la tramitació telemàtica.
 

 

Una vegada revisat la memòria i el certificat d'obligacions reconegudes presentats per l'entitat local, si no ha justificat la totalitat de l'ajuda concedida, se li requerirà perquè efectue el corresponent reintegrament, on se li adjuntarà: